Melnychuk O. Cognitive schematization of nonverbal experience in English fictional discourse

Українська версія

Thesis for the degree of Doctor of Science (DSc)

State registration number

0524U000081

Applicant for

Specialization

  • 10.02.04 - Германські мови

15-04-2024

Specialized Academic Board

Д 35.051.15

Ivan Franko National University of Lviv

Essay

In the dissertation research, for the first time in the history of Ukrainian linguistics and cognitive narratology, in particular, a comprehensive analysis of cognitive schematization in English fictional discourse was conducted using a frame scheme that combines surface and deep levels of the meaning of the fictional text. The obtained data will be a contribution to the general theory of text and discourse, cognitive narratology, cognitive hermeneutics, and will also allow a better understanding of the internal laws of the semantic actualization of the levels of the frame scheme within the limits of the English fictional discourse, will contribute to the deepening of knowledge about the embodiment of nonverbal experience.

Research papers

1. Бехта І. А., Мельничук О. Д. Невербальна комунікація: дискурсна динаміка текстового концепту: монографія. Львів, Рівне: Волин. обереги, 2021. 200 с. (особистий внесок авторки: здобувачкою окреслено та досліджено когнітивно-наратологічний аспект вивчення невербальної комунікації).

2. Мельничук О. Д. Константи досвіду невербального в англомовному художньому дискурсі: монографія. Рівне: Волин. обереги, 2023. 312 с. (Рецензії: Бялик В. Д. Когнітивна наратологія як інструмент пізнання художнього тексту // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. Чернівці: Рута. 2023. № 843. С. 161-165; Макарук Л. Л. Рецензія на монографію Оксани Мельничук «Константи досвіду невербального в англомовному художньому дискурсі» // Актуальні питання іноземної філології: зб. наук. праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Одеса: ВД «Гельветика». 2023. Вип. 18. С. 81-86).

3. Мельничук О. Д. Невербальна комунікація як структуроване знання у вимірі когнітивного аспекту художнього тексту // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: зб. наук. пр. Одеса. 2015. Вип. 14. С. 101-103.

4. Мельничук О. Д. Теорія пізнання як основа когнітивної науки: філософський та лінгвістичний аспекти // Закарпатські філологічні студії: зб. наук. праць державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». 2019. Вип. 10. Т. 2. С. 10-14.

5. Мельничук О. Д. Когнітивна лексикографія та лінгвістичний аналіз концепту // Закарпатські філологічні студії: зб. наук. праць державного вищого навчального закладу «Ужгородський нац. ун-т». 2021. Вип. 19. Т. 1. С. 180-184.

6. Мельничук О. Д. Синонімія номінації контактних жестів: когнітивний аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: зб. наук. пр. Одеса. 2021. № 51. Т. 1. С. 85-88.

7. Мельничук О. Д. Граматика конструкцій – конструктивістський підхід у контексті когнітивного підходу // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Київ. 2021. Т. 32 (71). № 4. Ч. 2. С. 39-44.

8. Мельничук О. Д. Аспекти організації концептів як теорій категорійної подібності // Нова філологія: зб. наук. праць Запорізького національного університету. ВД «Гельветика». 2021. № 83. С. 175-180.

9. Мельничук О. Досвід та експіриєнталізм: розвиток поняття у міждисциплінарній перспективі гуманітарних наук // Закарпатські філологічні студії: зб. наук. праць державного навчального закладу «Ужгородський національний університет». ВД «Гельветика». 2022. Вип. 23. Т. 1. С. 201-206.

10. Мельничук О., Гриців Н. Способи утворення метафор у художньому тексті як реалізація змісту номінацій жестів (на матеріалі твору «Спокута» І. Мак’юена) // Лінгвістика: зб. наук. праць державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Полтава. 2022. № 1 (25). С. 101-110 (особистий внесок авторки: уточнено типи метафор)

11. Мельничук О. Д., Гриців Н. М. Досвід сфери невербального у гуманітарних науках // Науковий вісник Міжнародного гуманіт. ун-ту: зб. наук. праць. Серія «Філологія». ВД «Гельветика». 2022. Вип. 56. C. 99-102 (особистий внесок авторки: здобувачкою обґрунтовано формування сфери невербального).

12. Мельничук О. Д., Гриців Н. М. Наратологія: постструктуралістське розуміння художнього тексту // Академічні студії: зб. наук. праць комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж». Серія «Гуманітарні науки». 2023. ВД «Гельветика». Вип. 1. С. 76-83.

13. Мельничук О. Д. Роль структуралізму у контексті лінгвістичного осмислення // Південний архів: зб. наук. праць Херсонського держ. ун-ту. Серія «Філологічні науки». ВД «Гельветика». 2023. Вип. 93. C. 36-41.

14. Мельничук О. Д. Роль поетики як античної науки у формуванні сучасної теорії наративу // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту імені Івана Франка. ВД «Гельветика». 2023. № 64. T. 1. C. 310-316.

15. Мельничук О. Д. Імпліцитний автор як втілена свідомість у моделюванні наративу // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». ВД «Гельветика». 2023. Том 34 (73). № 3. С. 143-147.

16. Мельничук О. Д. Імпліцитний читач та структура наративної комунікації // Вісник науки і освіти. Серія «Філологія». ВД «Наукові перспективи». 2023. № 2 (8). С. 138-148.

17. Melnychuk O. D. Nonverbal Communication as Embodied Constants of Nonverbal Experience in Fictional Texts // PNAP. Scientific Journal of Polonia University. Częstochowa. V. 58. № 3. 2023. P. 156-162.

18. Melnychuk O. Knowledge Modelling in a Literary text: the Frame Model by M. Minsky // Knowledge, Education, Law, Management. №4 (56). 2023. P. 111-116.

19. Melnychuk O. Schemas and cognitive modelling of narrative // Věda a perspektivy. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika. 2023. № 7 (26). P. 201-210.

20. Мельничук О. Д. Інтерпретація концептів як художніх феноменів // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Серія «Філологія». Київ: МАУП. 2023. № 2(7). С. 52-57.

21. Melnychuk O., Bondarchuk N., Bekhta I., Levchenko O. Quantitative Features of the Words Representing Nonverbal Behaviour in Ian McEwan’s Fiction // Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and 31 Intelligent Systems (COLINS 2022). Volume I: Main Conference. Gliwice, Poland. May 12-13. 2022. P. 398-415 (особистий внесок авторки: здобувачкою проаналізовано процедуру кількісного вивчення слів текстового корпусу).

22. Bondarchuk N., Bekhta І., Melnychuk О., Matviienkiv О. Keyword-based Study of Thematic Vocabulary in British Weather News // Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). Volume I: Main Conference. Gliwice, Poland. May 12-13, 2022. P. 451-460 (особистий внесок авторки: здобувачкою описано теоретичне підґрунтя дослідження тематичного словника).

23. Melnychuk O., Bondarchuk N., Bekhta I., Levchenko O., Yesypenko N., Hrytsiv N. The Quantitative Parameters in Computer-Assisted Approach: Author’s Lexical Choices in the Novels by Martin Amis // Proceedings of the IEEE 17th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). Lviv, Ukraine. November 10-12. 2022. P. 89-92 (особистий внесок авторки: здобувачкою представлено теоретичну модель аналізу лексики).

24. Bekhta I., Bondarchuk N., Hrytsiv N., Levchenko O., Matviienkiv O., Melnychuk O. Computational Actualization of Idioms: Authorial Corpus-based Idiomaticity of Contemporary British Fiсtion // Proceedings of the IEEE 17th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). Lviv, Ukraine. November 10-12. 2022. P. 103-106 (особистий внесок авторки: сформовано текстовий корпус для застосунку SketchEngine).

25. Karp M., Burtnyk А., Bekhta I., Kunanets N., Melnychuk O., Shainer I. Study of Linking Words in Political Speeches of Bill Clinton Using Python // Proceedings of the IEEE 17th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). Lviv, Ukraine. November 10-12. 2022. P. 77-82 (особистий внесок авторки: здобувачкою досліджено теоретичну основу аналізу дискурсу художнього тексту).

26. Melnychuk О., Bekhta І., Tkachivska M. Pearson Correlation Coefficient in Studying the Meaning of a Literary Text // Proceedings of the 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2023). Volume II: Computational Linguistics Workshop. Kharkiv, Ukraine. April 20-21. 2023. P. 460-477 (особистий внесок авторки: опрацьовано суб’єкт-об’єктну модель речення та її вплив на зміст художнього тексту).

27. Bondarchuk N., Hrytsiv N., Bekhta I., Melnychuk O. Sentiment analysis of weather news in British online newspapers // Amazonia Investiga. 2023. 12(63). P. 99-108. https://doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.9 (особистий внесок авторки: здобувачкою аргументовано використання сентимент-аналізу у Британському газетному дискурсі).

28. Tatarovska O., Melnychuk O., Bekhta I., Karp M., Dilai I., Hrabovetska O. The Quantitative Status of Negation Words in Colonial and Postcolonial English Novels // Proceedings of the IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). Lviv, Ukraine (особистий внесок авторки: напрацьовано кількісні параметри аналізу корпусу колоніальних та постколоніальних англійських романів).

29. Dilai I., Dilai M., Bekhta I., Melnychuk O., Tatarovska O., Hrabovetska O. Automatic Extraction of Keywords from Literary Texts // Proceedings of the IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). Lviv, Ukraine (особистий внесок авторки: здійснено теоретичний аналіз утворення значення у художніх текстах у зв’язку з ключовими словами).

30. Мельничук О. Д. Мультимодальна комунікація у семіотичнокогнітивному вимірі художнього тексту // Нове у філології сучасного світу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос». 2015. С. 23-25.

31. Мельничук О. Д. Текстова об’єктивація концепту ГОЛОС // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: зб. наук. праць / заг. ред. В. В. Жуковська, В. О. Папіжук. Житомир: в-во Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. 2017. C. 74-79.

32. Мельничук О. Д. Структура та текстова об’єктивація концепту ГАПТИКА як складника концепту ПРОКСЕМІКА Пріоритети сучасної філології: теорія і практика. Матеріали ІІ Міжн. науково-практ. конференції (м. Харків, 15-16 грудня 2017 року). Херсон: ВД «Гельветика». 2017. C. 12-16.

33. Мельничук О. Д. Аналіз категоріального концепту НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ та складні статистичні зведення // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 23-24 листопада 2018 року). Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». 2018. Ч. 2. С. 40-44.

34. Мельничук О. Д. Невербальна комунікація: від семіотики до міждисциплінарних теорій // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / заг. ред. В. В. Жуковська, О. Ю. Андрушенко, В. О. Папіжук. Житомир: в-во Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2018. С. 278-284.

35. Мельничук О. Д. Концепт тексту у парадигмі когнітивного підходу // Міжнародний науковий журнал «Web of Science and Academic Researchers». Київ: Всеукраїнська Вища Рада Юристів. 2019. С. 199-214.

36. Мельничук О.Д. Об’єктивація пізнання: від гносеології до лінгвістики // Питання сучасної філології в контексті взаємодій мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Венеція, 27-28 грудня 2019 року). Венеція: в-во Венеціанського університету Ка Фоскарі. 2019. С. 121-125.

37. Мельничук О. Д. Текст як лінгво-когнітивний феномен // Таврійські філологічні наукові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 січня 2020 року). Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 2020. Ч. 2. С. 123-127.

38. Мельничук О. Д. Вивчення досвіду як лінгвістичного значення у когнітивно-наратологічній перспективі // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік. На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Помірка (м. Львів, 4-5 33 лютого 2021 року). Львів: в-во Львівського національного університету імені Івана Франка. 2021. С. 17-24.

39. Мельничук О. Д. Cognitive Linguistics and Psychological Aspects // Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція (м Одеса, 25-26 червня 2021 року). Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філол. дослідж.». 2021. С. 37-40.

40. Мельничук О. Д. Когнітивна семантика у перспективі концептуальної структури та мовного значення // International scientific and practical conference «Philological Sciences and Translation Studies: European Potential»: Conference Proceedings, July 9-10. Wloclawek: «Baltija Publishing». 2021. P. 145-149.

41. Мельничук О. Д. Принципи генеративної лінгвістики як основа когнітивного напряму у сучасному мовознавстві // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25-26 листопада 2021 року). Рівне: МЕГІ. Видавничий дім «Гельветика». 2021. Ч. 2. С. 68-71.

42. Мельничук О. Д. Невербальна комунікація у спектрі когнітивнонаратологічних практик // Тези звітної наукової конференції професорськовикладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (м. Львів, 3-4 лютого 2022 року). Львів: ПАІС. 2022. C. 193-194.

43. Melnychuk O. // Nonverbal Cues as a Structure of Knowledge: Theoretical Assumption. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. London, United Kingdom. 2022. P. 49-53. URL: https://conference-w.com/

44. Мельничук О.Д. Концепт ОБЛИЧЧЯ у структурі знання про невербальну комунікацію: лексикографічний аспект // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (м. Львів, 2-3 лютого 2023 року). Рівне: Волин. обереги. 2023. C. 219-223.

45. Бухальська С. Є., Мельничук О. Д. Компетентнісно зорієнтований розвиток студента в системі навчально-виховної та методичної роботи медичного коледжу як умова модернізації вищої медичної освіти // Нова педагогічна думка. Рівне: РОIППО. 2014. № (79). С. 21-24 (особистий внесок авторки: обґрунтувано роль комунікативної компетенції, визначеної професійним спрямуванням).

46. Мельничук О. Д., Зубілевич М. І., Фінчук Г. В. Роль мови в пізнанні світу: семантико-філософський підхід // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Київ. 2020. Т. 31 (70). № 1. Ч. 3. С. 41-45 (особистий внесок авторки: окреслено семантико-філософської основи пізнання).

47. Фінчук Г. В., Мельничук О. Д. Реалізація лексико-граматичних характеристик англійського дієслова to make // Наукові записки Міжнародного гуманітарного ун-ту. Одеса. 2020. Вип. 32. С. 110-113 (особистий внесок авторки: описано лексичну сполучуваність англійського дієслова «to make»).

48. Гриців Н., Мельничук О. Когнітивне зусилля як компонент стратегії перекладача // Folia Philologiсa: зб. наук. праць Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. ВД «Гельветика». 2022. Вип. 3. С. 42-46 (особистий внесок авторки: проаналізовано когнітивний аспект перекладацьких стратегій).

49. Гриців Н. М., Мельничук О. Д. Розпізнання та ком’ютеризування смислу: перспектива застосунку // Південний архів: зб. наук. праць Херсонського державного університету. Івано-Франківськ: ХДУ. 2022. Вип. ХС. С. 55-60 (особистий внесок авторки: досліджено когнітивні передумови та основи розпізнавання смислу художнього тексту).

50. Гриців Н., Мельничук О. Когнітивні вияви перекладацької діяльності: ресурс, зсув, судження // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць Ужгородського національного університету. ВД: «Гельветика». 2022. Вип. 3-4 (21-22). С. 27-38 (особистий внесок авторки: обґрунтовано теоретичні когнітивних підвалин перекладання).

Files

Similar theses