Гавриленко О. М. Вдосконалення процесу синхронізації руху гідравлічних двигунів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100256

Здобувач

Спеціальність

  • 05.05.17 - Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 55.051.03

Сумський державний університет

Анотація

Синхронізація роботи декількох робочих органів для забезпечення точного переміщення одного робочого елемента (застосування багатодвигунних гідравлі-чних агрегатів) є актуальною проблемою в багатьох галузях промисловості: об-ладнання для пресування і кування, підйомно-транспортні пристрої, пристрої для створення вібрації, землерийні машини тощо. Ефективність використання сучас-ного технологічного обладнання, яке представляє собою складні автоматизовані комплекси з великою кількістю виконавчих органів, в значній мірі залежить від можливості прогнозування характеристик силових приводів, які в ньому застосо-вуються. Виконано аналіз схем синхронізації гідродвигунів, розглянуто фактори, які впливають на узгодження руху вихідних ланок двигунів (штоків гідроциліндрів, роторів гідромоторів). Розглянуті схеми синхронізації гідравлічних двигунів ха-рактеризуються сталою похибкою швидкості руху гідравлічних двигунів в уста-леному режимі. Встановлено, що при несиметричному навантаженні похибка син-хронізації за положенням вихідної ланки гідравлічного двигуна пропорційна ве-личині переміщення (часу руху). За результатами аналізу поставлені задачі по вдосконаленню процесу синхронізації руху гідравлічних двигунів у багатодвигу-нному гідравлічному агрегаті. Досліджено гідравлічний привід з двома гідравлічними циліндрами, синхро-нізація швидкості руху штоків яких здійснюється дільником потоку робочої рі-дини. На основі розробленої математичної моделі проведено розрахунок роботи синхронізованих гідроциліндрів в неусталеному режимі при раптовій зміні нава-нтаження на одному з гідроциліндрів. Визначено швидкості руху штоків гідро-циліндрів і тиск в міждросельних камерах дільника потоку. Встановлено, що при перехідних режимах роботи приводу, обумовлених раптовою зміною наванта-ження гідроциліндрів, виникають коливання тиску в міждросельних камерах дільника потоку і, в результаті цього, похибка синхронізації швидкості руху штоків гідроциліндрів на початковому етапі. Відносний перепад тисків в міждро-сельних камерах досягає 1, а відносна різниця швидкостей руху – до 0.43. Для підвищення точності синхронізації руху гідравлічних двигунів запропонований дільник потоку, в якому додано додатковий зворотний зв'язок по перепаду тиску в міждросельних камерах дільника. Додатковий зворотний зв'язок реалізований за рахунок застосування двохщілинного дроселюючого розподільника золотни-кового типу. Виходячи з умов забезпечення мінімальної похибки синхронізації, визначена необхідна залежність зміни площі робочої щілини регульованих дро-селів та наведено рекомендації щодо профілізації робочих щілин золотникового дроселя. Встановлено розрахунковим шляхом і підтверджено в експерименті, що за-стосування регульованих дроселів зменшує похибку синхронізації швидкості ру-ху штоків гідроциліндрів до 0.27, а перепад тисків в міждросельних камерах дільника потоку – до 0.53. В перехідному процесі для швидкості і тиску виникли гармоніки вищого по-рядку, зумовлені рухом золотника двохщілинного розподільника. Наявність гармоніки вищого порядку в коливаннях тиску і швидкості несут-тєво впливає на роботу гідравлічних двигунів, оскільки амплітуда коливань не-значна. Підвищення точності синхронізації швидкості зумовлено одночасною зміною площі дроселя, який стабілізує перепад тиску та площі регульованого дроселя.

Файли

Схожі дисертації