Фролов Д. А. 3-Арил-2-хлорпропаналі у синтезі біологічно активних гетероциклічних сполук

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100051

Здобувач

Спеціальність

  • 15.00.02 - Фармацевтична хімія та фармакогнозія

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.600.02

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Анотація

Об’єкт – реагенти отримані на основі 3-арил-2-хлорпропаналів в реакціях ацилювання, алкілювання, циклоконденсації; мета – синтез амідів 5-бензил-2-амінотіазолів, заміщених піролів та їх аналогів для пошуку високоактивних та малотоксичних сполук як потенційних лікарських засобів протипухлинної, протимікробної та протизапальної дії; методи – органічний синтез, спектроскопія ЯМР, хромато-мас-спектрометрія, елементний аналіз, рентгеноструктурний аналіз (РСА), фармакологічний скринінг, молекулярний докінг; результати – розроблено методологію та здійснено рідкофазовий синтез комбінаторних бібліотек похідних 1,3-тіазолу, імідазо[2,1-b]тіадіазолу та піролу з бензильними радикалами у молекулах. Встановлено їх будову та вивчено фізико-хімічні та спектральні характеристики. Для всіх синтезованих сполук проведено дослідження біологічної активності. Вивчались протимікробна, протипухлинна та протизапальна дія. Знайдено сполуки які проявляють протипухлинну дію щодо окремих ліній злоякісних пухлин в концентраціях < 10 нМ. Здійснено аналіз кореляції "структура – протипухлинна дія". Показано, що для вияву активності необхідною умовою є наявність ліпофільного фрагменту у кислотній частині аміду похідних 5-бензил-2-амінотіазолів. Знайдено новий варіант перерваної реакції Фейст-Бенарі. Проведено спрямований синтез понад 250 нових гетероциклічних сполук, серед яких вперше ідентифіковано 15 речовин з високою протипухлинною активністю, 5 сполук з протимікробною дією та 2 сполуки з протизапальними властивостями із задовільними токсикометричними параметрами; впроваджено – в навчальний та науковий процеси кафедри органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка; галузь – фармація.

Файли

Схожі дисертації