Торошанко О. С. Методи підвищення ефективності маршрутизації й точності вимірювань у безпроводових сенсорних мережах з мобільними агентами

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100087

Здобувач

Спеціальність

  • 05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.816.01

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

Анотація

Об'єкт дослідження - процес аналізу та управління параметрами та станом безпроводових сенсорних мереж загального та спеціального призначення. Предмет дослідження - моделі та методи розробки розподіленої сенсорної мережі з підвищеними ефективністю маршрутизації, точністю вимірювань ресурсо- та енергозбереженням. Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовувалися методи теорії імовірностей та математичної статистики, теорії мереж, теорії фільтрації Калмана – Б'юсі, моделювання та розрахунки на ЕОМ. Теоретичні та практичні результати: вперше розроблено метод керованої направленої дифузії з мобільними агентами. На відміну від раніше використовуваних методів, тут застосовано теорію керованих випадкових процесів, завдяки чому знижується чутливість сенсорних пристроїв виявлення/вимірювання до втрат та перекручень апріорної інформації, і, як результат – до зниження впливу хибних сигналів; вперше розроблено методи комбінованого безпошукового оцінювання та алгоритми виявлення по просторовим сегментам сенсорної мережі, фізичний доступ до яких обмежений або взагалі неможливий внаслідок того, що вони знаходяться у недоступних місцях. Нові методи відрізняються від існуючих тим, що в них враховані статистичні відмінності процесів дрейфу сенсорів та еволюції вимірюваних параметрів, за рахунок чого досягається потрібна точність визначення при достатній простоті реалізації; вдосконалена модель розподіленої багаторівневої системи збору даних на базі складеної безпроводової сенсорної мережі з керованою логічною топологією з використанням радіоканалів обміну даними, що дозволило забезпечувати загальну координацію локальних апаратно-програмних підсистем у реальному часі.

Файли

Схожі дисертації