Влащук О. А. Насіннєва продуктивність сортів буркуну білого однорічного залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах півдня України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100032

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.05 - Селекція і насінництво

17-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 67.379.01

Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

Анотація

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку, формування насіннєвої продуктивності, фотосинтетична діяльність, водоспоживання рослин буркуну білого однорічного в незрошуваних умовах півдня України. Мета – встановити особливості формування насіннєвої продуктивності різних сортів буркуну білого однорічного шляхом оптимізації параметрів ширини міжрядь та доз азотного добрива в незрошуваних умовах півдня України. Методи – польовий, лабораторний, розрахунково-порівняльний, статистичний. Результати – в середньому, найвищий показник насіннєвої продуктивності – 556,0 кг/га, максимальну урожайність кондиційного насіння – 495,0 кг/га, а також максимальний вихід кондиційного насіння буркуну білого однорічного – 89,0 % було отримано за сівби сорту буркуну білого однорічного Південний, використання ширини міжрядь 45 см та дози азотного добрива N60. Середній коефіцієнт фенотипової варіації (Vpf, %) виходу кондиційного насіння залежно від ширини міжрядь був незначним і коливався в межах 1,73–2,45 % для сорту Південний та 1,85–2,15 % для сорту Донецький однорічний. Дещо більшою модифікаційна мінливість (Vm, %) була залежно від застосування доз азотного добрива та склала 2,65–9,26 % для сорту Південний та 2,71–9,38 % для сорту Донецький однорічний, що вказує на переваги технологічного регулювання виходу кондиційного насіння за допомогою даного агротехнічного заходу. Насіння буркуну сорту Південний (фактор А) характеризувалось вищою енергією проростання – середні значення показника склали 77,4 %, в той час як у сорту Донецький однорічний – 77,1 %. Використання різних параметрів ширини міжрядь (фактор В) також впливало на енергію проростання насіння. Найвищі середні значення показника – 79,1 % отримано за ширини міжрядь 45 см, найменші – 75,6 % за ширини міжрядь 15 см. За фактором С (доза азотного добрива) максимальна енергія проростання насіння – 78,0 % встановлена за азотного підживлення дозою N60. Найбільша вартість валової продукції з 1 га – 55600 грн/га, максимальний в досліді умовно чистий прибуток – 43827 грн/га, найменша собівартість однієї тони посівного матеріалу – 21174 грн та найвищий рівень рентабельності – 372,0 % було отримано на посівах сорту Південний за використання ширини міжрядь 45 см та дози внесення азотного добрива N60. Новизна – вперше в незрошуваних умовах півдня України удосконалено елементи сортової агротехніки різних сортів буркуну білого однорічного; визначено комплексну дію ширини міжрядь та доз азотного добрива на формування насіннєвої продуктивності культури. Визначено і обґрунтовано спроможність різних сортів буркуну білого однорічного формувати сталу урожайність кондиційного насіння у різні за погодними умовами роки залежно від вивчаємих факторів. Наукова цінність – набули подальшого розвитку наукові положення щодо особливостей росту й розвитку рослин буркуну білого однорічного, формування врожайності та якості насіння залежно від сортового складу, ширини міжрядь та доз азотного добрива в незрошуваних умовах півдня України. Галузь – сільське господарство.

Файли

Схожі дисертації