Баєва О. І. Організаційні основи судочинства: адміністративно-правовий аспект

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100064

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 26.503.01

Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Анотація

У дисертаційному дослідженні на підставі перманентних змін, які відбуваються в правовій системі держави, визначено поняття та особливості внутрішньоорганізаційних відносин у системі судочинства як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Зазначено, що внутрішньоорганізаційними відносинами з організації судової влади слід вважати коло управлінських (адміністративно-правових) відносин, які врегульовані адміністративно-матеріальними й адміністративно-процедурними нормами та спрямовані на впорядкування відносин і зв’язків усередині судової гілки влади з метою виконання покладених на останню завдань. До внутрішньоорганізаційних відносин у системі судочинства, які є об’єктом адміністративно-правового регулювання, належать такі: 1) відносини стосовно добору суддів на адміністративні посади; 2) відносини, пов’язані із запобіганням корупційним виявам з боку суддів; 3) відносини, пов’язані з інформаційним забезпеченням функціонування судової влади; 4) відносини матеріального забезпечення та фінансування; 5) відносини взаємодії та співробітництва; 6) охоронні правовідносини. Окреслено особливості внутрішньоорганізаційних відносин з організації судової влади з позиції того, що останні є об’єктом адміністративно-правового регулювання, а саме: 1) є публічно-владними, цілеспрямованими; 2) мають підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер; 3) результатом останніх є виникнення, зміна або припинення адміністративно-правових відносин щодо кадрового, інформаційного, матеріального, фінансового забезпечення, взаємодії, а також здійснення охорони; 4) урегульовані нормами адміністративно-матеріального та процедурного спрямування; 5) метою останніх є забезпечення можливості суддям, зокрема за допомогою апарату суду, виконувати іншу за правовою сутністю функцію, а саме – відправлення правосуддя; 6) формою реалізації є обов’язкові для виконання адміністративні акти; 7) суб’єкти зазначених відносин наділені адміністративною правосуб’єктністю тощо. Висвітлено напрями, принципи та завдання організаційних основ забезпечення функціонування судочинства. Схарактеризовано систему та правові засади організаційних основ судочинства, місце поміж них адміністративного законодавства. Сформульовано систему суб’єктів, задіяних в організаційному забезпеченні функціонування судочинства, визначено їх адміністративно-правовий статус. З’ясовано зміст й особливості адміністративно-процедурної діяльності щодо утворення, реорганізації та ліквідації судів. Встановлено специфіку кадрових процедур щодо обрання суддів на адміністративні посади. Проаналізовано зміст антикорупційних процедур застосування запобіжних заходів до суддів. Окреслено адміністративно-правові критерії оцінювання ефективності організації судочинства. Виокремлено основні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання організаційних основ судочинства з огляду на розпочаті реформаційні процеси в зазначеній сфері.

Файли

Схожі дисертації