Щербань Н. Д. Будова, адсорбційні та каталітичні властивості мезопористих матеріалів на основі цеолітів (β, ZSM-5) та вуглецю (С, C3N4, SiC)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100002

Здобувач

Спеціальність

  • 02.00.04 - Фізична хімія

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.190.01

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України

Анотація

Розвинуто наукові підходи до створення нових мікро-мезопористих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів і визначено вплив будови (фазовий склад, текстура) та кислотно-основних характеристик поверхні таких матеріалів на їх адсорбційні та каталітичні властивості. З використанням розроблених темплатних методів одержано мікро мезопористі цеолітвмісні матеріали (на основі цеолітів β та ZSM-5), які характеризуються розвиненою мезопористістю і наявністю сильних кислотних центрів на поверхні мезопор. Показано можливість ціленаправленого формування з регулюванням параметрів пористої структури вуглецьвмісних матеріалів (C, C3N4, SiC) шляхом добору прекурсорів, жорстких темплатів, активуючих агентів з одержанням матеріалів на основі вуглецю з широким діапазоном структурних параметрів, а також з’ясовано вплив фазового складу, пористості, кислотних/основних властивостей таких систем на їх адсорбційні (стосовно водню та вуглекислого газу), фотокаталітичні (відновлення вуглекислого газу) та каталітичні властивості (зокрема, в процесах ізомеризації епоксидів, гідролізу та гідролітичного гідрування арабіногалактану, конденсації Кневенагеля, окиснення бетуліну та н-бутану).

Файли

Схожі дисертації