Слуцький Я. С. Теорія і практика соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у системі вищої освіти США

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0523U100001

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
  • 13.00.05 - Соціальна педагогіка

22-12-2022

Спеціалізована вчена рада

Д 12.112.01

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"

Анотація

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання проблеми соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у системі вищої освіти США. Надано трактування основним дефініціям дослідження; систематизовано та проаналізовано джерельну базу вітчизняних та зарубіжних дослідників. Методологічний інструментарій було визначено, спираючись на емпірично-індуктивну (що включає дескриптивне та описове методологічне знання) та аксіоматично-дедуктивну (що складається з прескриптивного і нормативного методологічного знання) засади. Досліджено відповідні методологічні підходи (системний, культурологічній, історичний, гуманістичний, синергетичний, компетентнісний, особистісно зорієнтований, праксеологічний), принципи (об’єктивності, детермінізму, оптимальності, етичний, поєднання цілісного й аспектного підходів, опису – пояснення – прогнозування) та методи (загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналогія, конкретизація, системний аналіз, діалектичний) та професійно-спрямовані (індуктивно-дедуктивний, моделювання, порівняльно-історичний, діахронно-синхронного аналізу, системно-структурний, аксіоматичний)). Визначено чинники, принципи та функції, що є інструментарієм подолання соціально-академічних та структурно-педагогічних проблем у процесі соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів в університетах та коледжах США. Ґрунтуючись на авторських критеріях, розроблено періодизацію становлення та розвитку соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у системі вищої освіти США, що визначилася наступними етапами: I етап – організаційно-установчий (1911–1919 рр.), II етап – нормативно-правовий (1920–1960 рр.), III етап – інституційно-структурний (1961–1972 рр.), IV етап – консультативно-міжнародний (1973–1989 рр.), V етап – оновлювально-модернізаційний (1990–1999 рр.), VI етап – інноваційно-безпековий (2000–2005 рр.), VII етап – глобалізаційно-інтегрувальний (2006 р.–наш час). Змодельовано систему соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у закладах вищої освіти США, що складається з відповідних блоків (суб’єкт-суб’єктного, методологічного, змістового, оцінного, засобів діагностики, результативного), компонентів (емпірично-індуктивного, аксіоматично-дедуктивного, полікультурного, медіа освіти, змістового, технологічного) та елементів (соціально-культурного, соціально-психологічного, лінгвістичного). Досліджено програми соціально-культурної підготовки, соціально-психологічного консультування, лінгвістичної підготовки іноземних студентів у ЗВО США, а також сутність технологій полікультурної (що базується на інформаційно-соціокультурному, міжособистісному та особистісно-програмному підтипах) та медіа освіти (що ґрунтується на відеоконтенті, аудіоконтенті, друковах засобах та інтернет-технологіях). Представлено сучасний стан соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у закладах вищої освіти України у єдності соціально-культурного, соціально-психологічного та лінгвістичного спрямувань. Схарактеризовано перспективні напрями розвитку української практики соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів на національному, регіональному та університетському рівнях.

Файли

Схожі дисертації