Половніков В. В. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони та захисту державного кордону України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0523U100012

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

18-01-2023

Спеціалізована вчена рада

Д 70.705.06

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Анотація

Дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням адміністративно-правових засад управління у сфері охорони та охорони державного кордону України. Дисертація присвячена науково-теоретичному узагальненню теорії і практики управління у сфері охорони та захисту державного кордону України, визначенню адміністративно-правових засад такого управління, стану адміністративно-правового забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України як суб’єкта управління спеціального призначення. У дисертації: охарактеризовано охорону та захист державного кордону як складову забезпечення національної безпеки України, висвітлено комунікативну та охоронну функції державного кордону; висвітлено поняття, особливості та недоліки структури управління у сфері охорони та захисту державного кордону України; визначено завдання управління у цій сфері, внутрішні та зовнішні функції такого управління, їх класифікацію. Значну увагу приділено: визначенню принципів управління у сфері охорони та захисту державного кордону України, заходам нормативно-правового забезпечення управління у цій сфері та стану його правового регулювання, визначенню поняття суб’єктів такого управління та їх характеристики; з’ясуванню статусу, проблемних питань та шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання статусу таких органів Державної прикордонної служби України, як: Адміністрація, регіональне управління, підрозділ охорони кордону, підрозділ морської охорони; визначення поняття та видів організаційно-правових форм управління в цій сфері; характеристиці адміністративних актів та методів такого управління, серед яких виокремлено адміністративні методи. У дисертації охарактеризовано оперативно-службову діяльність органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України, з’ясовано форми її внутрішньої і зовнішньої службової діяльності та стан їх сучасного розвитку; визначено та сформульовано особливості управління у сфері фізичної, технічної та оперативної охорони державного кордону органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України, переваги та недоліки цих способів охорони; визначено поняття та структуру управління персоналом Державної прикордонної служби України; здійснено характеристику дисциплінованості та відповідальності особового складу, державно-службових відносин у Державній прикордонній службі України; розкрито сучасний стан та запропоновано шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання соціально-правового захисту особового складу, а також управління персоналом в Державній прикордонній службі України як засобу вдосконалення її діяльності. У дисертації: вказано на різницю між військовими та воєнізованими суб’єктами управління у сфері охорони та захисту державного кордону України, висвітлено загальні риси військової служби в Україні, особливості проходження такої служби в Державній прикордонній службі України та її окремих органах (підрозділах); охарактеризовано подальший розвиток функцій, організаційних структур і форм управління у сфері охорони та захисту державного кордону України в ході інтеграційних процесів в Україні; сформульовано напрями вдосконалення взаємодії між суб’єктами такого управління; розкрито роль і значення забезпечення його законності; з’ясовано зарубіжний досвід управління у цій сфері та можливості його використання в Україні. Виявлено проблеми забезпечення правових і організаційних засад оперативно-службової (оперативно-розшукової) діяльності органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України, які потребують вирішення шляхом проведення теоретико-правових досліджень, розроблення та впровадження відповідних підзаконних нормативних актів, розробки і реалізації актуальних планів розвитку. Одними із напрямків удосконалення нормативно-правового забезпечення управління у сфері охорони та захисту державного кордону України зазначені: модернізація управління і удосконалення нормативно-правового забезпечення інтегрованого управління кордонами. У дисертації подано авторські визначення таких термінів, як: управління у сфері охорони та захисту державного кордону України, охорона державного кордону, оперативно-службова діяльність, форма оперативно-службової діяльності, фізична, технічна та оперативна охорона кордону та ін., пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства України. Аргументовано позицію щодо необхідності законодавчого закріплення понять координації та взаємодії в управлінській діяльності. Крім того, внесено низку пропозицій щодо вдосконалення Законів України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль».

Файли

Схожі дисертації