Бородиня В. В. Інформаційна інтелектуальна система діагностики технічного стану будівель.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U000001

Здобувач

Спеціальність

  • 126 - Інформаційні системи та технології

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.056.025

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Теоретична і практична значущість роботи. Теоретична значимість роботи полягає в розробці математичної моделі для ідентифікації категорії технічного стану будівельних конструкцій (на прикладі залізобетонних елементів, що згинаються) за нечіткими вихідними даними обстеження. Розроблена математична модель, заснована на апараті теорії нечітких множин, є універсальною і може бути застосована для оцінки інших видів і типів конструкцій з різних матеріалів з урахуванням їх особливостей. Практична значимість полягає в можливості використання розроблених алгоритмів і програм для підвищення ефективності, обґрунтованості та достовірності прийняття рішення про технічний стан будівельної конструкції. Результати дисертаційного дослідження використано у навчальному процесі Київського національного університету будівництва і архітектури (довідка від 20.09.2021 №213) при викладанні дисципліни «Методи дослідження операцій» та в розробці методичного забезпечення освітнього процесу для спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових досліджень неодноразово доповідалися, обговорювалися і отримали позитивну оцінку на наукових конференціях, зокрема: І Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2019» (Київ, 2019); науково-технічних конференціях в Державному підприємстві «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» Міністерства регіонального розвитку України, тема: «Обстеження, оцінка технічного стану будівель та споруд в сучасних умовах на рівні інформаційних технологій», 2017 р., 2018 р., м. Київ, ДП «НДІБВ». Ключові слова: будівля, експертна система, інтелектуальна інформаційна система, нечіткі моделі і методи, споруда, штучний інтелект, діагностика технічного стану.

Файли

Схожі дисертації