Вокальчук Б. М. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ВЕРБИ ПРУТОВИДНОЇ ВПРОДОВЖ ДРУГОГО ЦИКЛУ ВИРОЩУВАННЯ

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100133

Здобувач

Спеціальність

  • 201 - Аграрні науки та продовольство. Агрономія

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.360.007

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Анотація

Вокальчук Б.М. «Продуктивність енергетичних плантацій верби прутовидної впродовж другого циклу вирощування» – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 – «Агрономія» галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство». Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Київ, 2021. Актуальність теми. Для умов України надзвичайно перспективною в галузі відновлювальної енергетики є вид верба прутовидна, Salix viminalis L. та похідні від неї. Перевагою верби при використанні на біопаливо є висока тепловіддача, та досить низький вміст шкідливих речовин, що звільняються при згорянні. Провідними науковцями в галузі рослинництва та біоенергетики проводиться робота з впровадження у виробництво високопродуктивних сортів та гібридів. Але поряд з тим вони потребують вивчення їх у різних грунтово-кліматичних зонах України, а також створення сучасних технологій вирощування до конкретних умов. У зв’язку з цим актуальним є розроблення наукових основ і практичних пропозицій щодо добору сортів верб, які найбільш придатні для вирощування на енергетичних плантаціях у ґрунтово-кліматичних умовах України та розробити ефективні технологічні схеми їх створення, вирощування та експлуатації. На вирішення вищезазначених проблем спрямована дана дисертаційна робота. Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено комплексні дослідження особливостей росту та розвитку енергетичних плантацій верби прутовидної в другому циклі вирощування, вивчено вплив підживлення на початку вегетації другого обороту вирощування, удосконалено вітчизняну технологію вирощування різних сортів енергетичної верби в другому циклі вирощування, встановлено вплив густоти садіння та удобрення плантацій верби прутовидної на їх продуктивність впродовж другого циклу вирощування. Удосконалено основні елементи технології вирощування енергетичної верби на енергетичних плантаціях впродовж другого циклу вирощування з урахуванням погодно-кліматичних умов. Набули подальшого розвитку питання вивчення впливу умов вирощування на ріст та розвиток верби прутовидної, проходження процесів поглинання поживних речовин та фотосинтезу в умовах Правобережного Лісостепу України. Обґрунтовано економічну та енергетичну ефективність вирощування верби прутовидної в другому циклі за вдосконаленими елементами технології вирощування. Основні результати досліджень. За результатами досліджень плантацій верби прутовидної встановлено, що зі збільшенням густоти садіння на всіх варіантах досліду призводило до зменшення середньої висоти кущів у перший рік вегетації. Найбільшу середню висоту в перший рік (4,61 м ) мали рослини сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м та густоти 12 тис. шт/га. Врожайність сухої біомаси верби після другого трирічного циклу вирощування найбільшою виявилася в сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м за густоти садіння 15 тис. шт./га – 65,3 т/га, у варіанті з густотою 12 тис. шт./га цей показник становив 59,3 т/га.Найвищу врожайність в кінці другого циклу вирощування сформував сорт ’Тора’ у варіанті з максимальною дозою підживлення N70 – 74,1 т/га , що більше контролю на 13 %, де урожайність становила 65,3 т/га. Сорт ’Тернопільська’ виявився менш продуктивним. На варіантах із внесенням мінеральних добрив урожайність плантацій сорту ‘Tернопільська’ зростала порівняно до контролю без добрив (55,6 т/га) зі збільшенням їх дози на 3,7 та 9,3 т/га відповідно.

Файли

Схожі дисертації

0824U001288

Сівак Наталія Вікторівна

Шляхи підвищення продуктивності квасолі звичайної за рахунок мінерального удобрення і біологічних препаратів в умовах Лісостепу західного

0824U001005

Німенко Сергій Сергійович

Формування продуктивності сої залежно від елементів органічної технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України

0824U001007

Філіцька Олександра Олександрівна

Добір батьківських форм для створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України

0824U000966

Левицька Христина Михайлівна

Особливості прояву та успадкування стійкості соняшника до септоріозу в умовах Південного Степу України

0824U000955

Сологуб Ірина Миколаївна

Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від регуляторів росту в умовах підзони Північного Степу України