Адамська І. Є. Облік і аналіз в процесі формування креації вартості підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі в Україні)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100005

Здобувач

Спеціальність

  • 071 - Управління та адміністрування. Облік і оподаткування

30-12-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.082.027

Західноукраїнський національний університет

Анотація

1. Об’єктом дослідження є процес обліку та аналізу креації вартості підприємств у сфері житлового будівництва. Метою і завданням дослідження є розробка теоретичних положень, методичних основ та практичних рекомендацій для удосконалення процесу креації вартості підприємства. Теоретичною і методологічною базою дослідження є методи моделювання, інтеграції та деталізації; аналізу й синтезу; діалектичний, системний і комплексний підходи; загальнонаукові методи пізнання економічних явищ та процесів. Методика дослідження ґрунтувалась на спостереженні, аналізі, синтезі й агрегуванні отриманої інформації, формуванні та апробації елементів методики в практичній діяльності підприємств житлового будівництва. Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні теоретичних положень і розробці науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо формування процесу креації вартості підприємств у житловому будівництві. Удосконалено: облікову модель креації вартості підприємств, яка враховує специфіку у сфері житлового будівництва; термінологію поняття «креація вартості», досліджено вплив принципів обліку та представлено основні із них у формі структурної моделі. Побудовано матрицю фінансового стану підприємств житлового будівництва та розроблено алгоритм вибору методу оцінки вартості будівельного підприємства. Запропоновано розрахунок коефіцієнта креації вартості у підприємств будівельної галузі: ТзОВ «Проф Буд», ПП «Інвест Родина», ТзОВ «Куличівка», ТОВ «Домобудівник», який забезпечить отримання інформації про ефективність креаційних процесів з урахуванням витрат на залучення всіх складових капіталу, врахувавши інформаційні запити всіх груп стейкхолдерів і застосовувати його як ефективний інструмент у ході вартісно-орієнтованого управління підприємством. КРЕАЦІЯ ВАРТОСТІ, ОБЛІК, АНАЛІЗ, МОДЕЛЬ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ, БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ.

Файли

Схожі дисертації