Федоренко І. О. Комплексне підвищення енергоефективності та екологічної безпеки міських пасажирських перевезень

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002455

Здобувач

Спеціальність

  • 275 - Транспортні технології (за видами)

28-08-2024

Спеціалізована вчена рада

ДФ 275.14.24 (ID 6445)

Національний транспортний університет

Анотація

На автотранспорті актуальні принципи технологічно сталого розвитку і концептуальні методи щодо оцінки, аналізу і синтезу процесів високо-технологічного і ресурсозберігаючого відтворення автотранспортних процесів (ВТРВАП) з урахуванням їх екологічної безпеки. У перспективі, такі методи необхідні для інноваційного становлення технологічно-інтенсивної та ресурсно- ефективної мікроекономіки на автотранспорті. Мета роботи полягає у комплексному підвищенні транспортної енергоефективності та екологічної безпеки автобусів для здійснення міських пасажирських перевезень згідно з концепцією експлуатаційно-технологічного збереження енергії та ресурсів на пасажирському автотранспорті. Наукова новизна одержаних результатів • вперше встановлено функціональні закономірності взаємозв’язків показників пробігової кінематики, енергоємності і паливоємності адаптивно-дискретного руху автобусів на маршруті (між зупинками) з технічно-регламентованими (за нормами Євро) показниками викидів шкідливих речовин; • сформовано модель співставного аналізу і експлуатаційного вибору міських автобусів і електробусів за критерієм транспортної віддачі їх машинно-технологічних процедур на міському маршруті; • запропоновано новий метод аналізу енергоємності і паливоємності багатофазної транспортної операції, що дає змогу комплексно вирішувати організаційно-технологічні задачі удосконалення транспортних процесів, на відміну від існуючих методів аналізу противитратної ефективності перевезень, які базуються на схемі віртуального транспортування пасажирів; • виявлено залежність транспортної енергоефективності і викидів шкідливих речовин автобусів для міських пасажирських перевезень, а також встановлено вплив конструктивно-технічних, експлуатаційних і дорожніх факторів на викиди шкідливих речовин автобусів і електробусів в умовах експлуатації в багатофазній транспортній операції при здійсненні міських пасажирських перевезень. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці наступних методик комплексного підвищення транспортної енергоефективності і екологічної безпеки міських пасажирських перевезень: – методика експлуатаційного підвищення результативності технологічних впливів машинних процедур для автобусів та електробусів, з урахуванням експлуатаційних і дорожніх факторів; – методика комплексного аналізу транспортної енергоефективності та викидів шкідливих речовин автобусів на міських маршрутах. Ключові слова: автобус, електробус, витрата палива, паливна економічність, економія палива, енергоефективність, енергоефективні технології, пасажирські перевезення, міський пасажирський транспорт, міський маршрут, міський дорожній рух, екологічна безпека, екологічні показники, шкідливі викиди.

Публікації

Федоренко І.О. Аналіз впливу маршрутних та експлуатаційних факторів на транспортну енергоефективність міських пасажирських перевезень / Вісник НТУ Серія «Технічні науки», Випуск 1(51), 2022. с. 399-408. DOI: 10.33744/2308-6645-2022-1-51-399-407 URL: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/51/399_407.pdf

Хабутдінов Р.А., Федоренко І.О. Аналіз впливу показників транспортної енергоефективності автобуса для міських пасажирських перевезень / Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Технічні науки, Том 32 (71) № 3, 2021. с. 259-266. DOI: 10.32838/2663-5941/2021.3/39 URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/41.pdf

Хабутдінов Р.А., Федоренко І.О. Порівняльний аналіз автобусів та електробуса за показником транспортної результативності технологічних впливів машинних процедур / Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2023. Випуск 7(38) ч.1., 2023, с. 265-274. DOI: 10.32515/2664-262X.2023.7(38).1.265-274 URL: http://mapiea.kntu.kr.ua/pdf/7(38)_I/33.pdf

Хабутдінов Р.А., Федоренко І.О. Аналіз впливу зміни коефіцієнта використання пасажиромісткості на транспортну енергоефективність та викиди шкідливих речовин автобуса для міських пасажирських перевезень / SWorldJournal, 1(10-01), 2021, с. 76-89. DOI: 10.30888/2663-5712.2021-10-01-041 URL: https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj10-01-041/1808

Хабутдінов Р.А., Федоренко І.О. Аналіз впливу режимів руху автобуса між зупинками на показники пробігової енергоємності та пробігової паливоємності транспортної операції / Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(26-02), 2023, с. 7-18. DOI: 10.30890/2567-5273.2023-26-02-080 URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit26-02-080/5603

Файли

Схожі дисертації