09 Філософські науки

0599U000602

Панченко Валентина Іванівна

Мистецтво в контексті культури.

0599U000535

Коцюбинський Володимир Йосипович

Привласнення як феномен становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз)

0599U000492

Варв'янський Станіслав Михайлович

Екологічна проблема: філософські і етико-гуманістичні аспекти

0599U000468

Бех Володимир Павлович

Соціальний організм: філософсько-методологічний аналіз

0599U000433

Савельєва Марина Юріївна

Постмодерністська парадигма свідомості: Мета-теоретичний аспект

0599U000417

Швецова Антоніна Вікторівна

Національний характер як предмет соціально-філософського аналізу

0599U000376

Цофнас Арнольд Юрійович

Системний підхід до аналізу гносеологічних проблем

0599U000375

Кривега Людмила Дмитрівна

Світоглядні орієнтації особи в умовах трансформації суспільства

0599U000353

Додонов Роман Олександрович

Соціально-філософський аналіз процесу формаування та функціонування етноментальності

0599U000351

Хома Олег Ігорович

Модерна та постмодерна перспективи в філософії культури

0599U000335

Ситник Петро Кононович

Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність.

0599U000215

Райда Костянтин Юрійович

Постекзистенціалістські тенденції в сучасній зарубіжній філософії та гуманітарних науках (історико-філософський аналіз).

0599U000214

Надтока Геннадій Михайлович

Православна церква в Україні 1900-1917 років: соціально-релігійний аспект

0599U000205

Хміль Володимир Васильович

Дилема етатизму та антиетатизму у сучасній французькій філософії (історико-філософський аналіз)

0599U000171

Овчаренко Світлана Володимирівна

Проблема жанру у класичній та некласичній естетиці.

0599U000139

Мозговий Іван Павлович

Неоплатонічна традиція в східній патристиці

0599U000082

Степико Михайло Тимофійович

Філософсько-методологічний аналіз становлення та буття етнонаціональних спільнот,

0599U000072

Шоркін Олексій Давидович

Схеми універсумів: методологічний проект зв’язності культури.

0599U000062

Чешко Валентин Федорович

Наука і держава: методологічний аналіз соціальної історії науки (генетика та селекція в Росії і Україні за радянських часів).

0599U000053

Пронякін Володимир Іванович

Культурно-онтологічні аспекти історії західноєвропйської метафізики

0599U000041

Муляр Володимир Ілліч

Проблема становлення особистості в системі "індивід - суспільство" (філософсько - культурологічний аналіз)

0599U000031

Данилян Олег Геннадиевич

Социальные противоречия в посттоталитарных системах: методология исследования и разрешения

0599U000011

Михайловская Наталия Анатольевна

Экзистенциальный характер украинской философской мысли как отражение специфики национальной ментальности

0599U000010

Ананьин Валерий Афанасьевич

Этнонациональный фактор безопасности современного полиэтнического общества (социально-философский анализ)

0598U000359

Черникова Валентина Евгеньевна

Художественная коммуникация как объект философского исследования (на материале зарубежных теорий ХХ в.)

0598U000350

Димитрова Людмила Михайловна

Философия истории как мировозренческая и методологическая парадигма

0598U000237

Кралюк Петр Михайлович

Особенности взаимовлияния национального и конфесионального сознания в украинской общественной мысли - XYI - первой половины XYII ст.,gthdjq gjkjdbys ЧУШШ

0598U000163

Давыдюк Виктор Феодосьевич

первобытная мифология в украинском фольклоре /синхроническо-хронологический аспект/

0598U000161

Ратников Владимир Сазонович

Модельная репрезентация в современной физике

0598U000157

Судакова Валентина Николаевна

Свобода и ненасилие в современном общественном развитии: социально-философский анализ

0598U000135

Любащенко Виктория Ивановна

Протестантизм в Украине: генезис, структура, место в социокультурных процессах

0598U000106

Старовойт Иван Сергеевич

Западноевропейская и украинская ментальность: совпадение и своеобразие. Философско-исторический анализ

0598U000103

Хамитов Назип Виленович

Одиночество как феномен человеческого бытия

0598U000100

Шрамко Ярослав Владиславович

Логическое следование и интуиционизм (проблема релевантизации интуиционистской логики)

0598U000091

Воеводин Алексей Петрович

Рационально-теоретические формы в структуре художественного сознания

0598U000064

Рычка Владимир Михайлович

Церковь в социально-политической структуре Киевской Руси /историко-религиеведческое исследование/

0598U000035

Сиверс Валерий Анатольевич

Ценность как предмет этико-философского анализа

0598U000033

Темко Григорий Дмитриевич

Формирование системы воспитания воина в Украине в период становления государственности (философско-мировозренческий анализ)

0598U000026

Климова Галина Павловна

Образование как феномен цивилизации

0598U000018

Любивый Ярослав Валерьевич

Динамика и тенденции развития современного общественного сознания (самоорганизационный подход)

0597U001072

Капитон Владимир Павлович

Социокультурные аспекты объективных законов /на материалах истории философии и науки/

0597U001027

Бурова Ольга Кузьминична

Философия вещи. Эволюция основных ресологических стратегий

0597U001006

Пугач Б.Я.

Наблюдаемость и ненаблюдаемость в естественнонаучном познании

0597U000400

Ларионова Виктория Константиновна

Этика Абсолюта русской философии интуитивизма /Н.О.Лосского и С.Л.Франка/

0597U000374

Рябов Сергей Генадьевич

Легитимация власти как социально-философская проблема/ концептуально-методологический анализ /

0597U000314

Розова Тамара Викторовна

Утопия как социокультурный феномен

0597U000307

Джинчарадзе Наталия Гавриловна

Информационная культура личности: формирование и тенденции развития (социально-философский анализ)

0597U000285

Жадько Виталий Андреевич

Социально-духовные измерения мировоззренческого сознания

0597U000264

Вильчинский Юрий Михайлович

Этнокультурные проблемы философии языка Александра Потебни

0597U000261

Хоменко Ирина Викторовна

Учебник по логике для юристов

0597U000253

Лубский Владимир Ионович

Проблемы войны и мира в контексте вероисповедных систем основных религий мира

0597U000166

Богданов В.С.

Авторитет как предмет социально-философского анализа

0597U000144

Легенький Ю.Г.

Изображение как культура: философский анализ

0597U000132

Максюта Н.Е.

Единство культуры мышления

0597U000113

Пархоменко Т.С.

Социокультурная концепиця моральных феноменов /Современные англоамериканские философские школы/

0597U000093

Щербина-Яковлева Елена Ефимовна

Типология форм иррациональности в человеческом мироотношении и опыт ее ограничения

0597U000046

Барановский Василий Федорович

Социальный механизм развития духовности личности

0597U000035

Цюрупа Михаил Владимирович

Становление военно-теоретической мысли Европы в историко-философском контексте (вторая половина Х1Х - начало ХХ века)

0596U000703

Личковах Владимир Анатольевич

Человеческое мироотношение как предмет эстетического анализа

0596U000622

Барановский Владимир Николаевич

Генезис теории самодвижения

0596U000456

Павленко Юрий Витальевич

Методологические основания теории цивилизационного процесса

0596U000452

Бровко Николай Николаевич

Активность искусства в социокультурном процессе

0596U000434

Александрова Александра Васильевна

Отчуждение как форма развития культуры

0596U000407

Черный Анатолий Михайлович

Антропологическая целостность в религиеведческом измерении

0596U000393

Предборская Ирина Михайловна

Теория социального изменения социально-философский анализ

0596U000380

Ярошовец Владимир Иванович

Гуманистическое содержание методологии познания

0596U000365

Нечитайло Валентина Николаевна

"Информационное общество": критический анализ космополитических концепций будущего человечества

0596U000343

Ермоленко Анатолий Николаевич

Дискурс этнических норм и ценностей в современной немецкой практической философии

0596U000319

Недюха Николай Петрович

Системный анализ исторических типов европейских идеологий

0596U000214

Гвоздик Олег Иванович

Теория рациональности /логико-методологический аспект/

0595U000647

Братасюк Мария Григорьевна

Этно=национальное отчуждение как философская проблема (Историко-философский аспект)

0595U000578

Токовенко Александр Сергеевич

Эволюционная эпистемология: история, современное состояние, перспективы развития

0595U000235

Шевченко Алексей Константинович

Онтология трагического и феномен трагедии в европейской культуре

0595U000205

Луханина Татьяна Петровна

Философско-мировоззренческое содержание украинско-болгарских взаимовлияний (IX-XIX ст.)

0595U000202

Уланова Светлана Ивановна

Мировозренческие аспекты украинской музыкальной культуры XVII столетия

0595U000161

Домбровская Тамара Ивановна

Эстетическое сознание (философско-методологический анализ)

0595U000130

Уразалин Болат Берсугурович

Диалектика взаимосвязи эмпирического и теоретического уровней познания (эмпирическое-теория-квазиэмпирическое)

0595U000093

Мельник Владимир Петрович

Философия техниказнания: единство гносеологического и предметно-преобразовательного

0595U000057

Головко Борис Андреевич

Современная философская антропология: историко-философский анализ основных направлений

0594U000652

Киевенко Надежда Васильевна

Принципы познания живого

0594U000540

Штанько Валентина Игоревна

Философский анализ информационной парадигмы в исследовании мышления: возможности и проблемы

0594U000538

Шевченко Владимир Исакович

Концепция познания в украинской философии (Логико-исторический аспект)

0594U000287

Глушак Анатолий Степанович

Мировоззренческие особенности перехода от язычества к христианству /на материалах Крыма и Украины/

0594U000272

Шульга Раиса Петровна

Функционирование искусства с сфере обыденного сознания

0594U000126

Новиков Борис Владимирович

Творчество как предмет философского исследования

0594U000074

Скуратовский Виталий Андреевич

Этносоциальная культура как саморегулируемая система /социально-философский анализ/

0594U000017

Кучерявый Иван Тихонович

Идея прогресса в социальной философии

0594U000004

Омельянчик Валентин Иосифович

Логические начала модального реализма

0593U000574

Мартынюк Юрий Николаевич

Генетические основы знания: философские традиции и современный анализ

0593U000549

Степин Владимир Алексеевич

Эволюция философской концепции социализма в марксизме

0593U000410

Ожеван Николай Андреевич

Концепции человека в естественнонаучном познании (к вопросу об оценке альтернативных парадигм человекоцентризма и человекокосмизма)

0593U000357

Сухина Валентина Феофановна

Методологические и социокультурные основания информатики

0593U000352

Зуев Владимир Николаевич

Гуманизация как тенденция эволюции социального знания /мировоззренчески-методологический анализ/

0593U000312

Бондаренко Виктор Дмитриевич

Институализированная православная религиозность в контексте современной общественно-политической ситуации в Украине

0593U000205

Гур Виктор Иларионович

Этическая концепция немецкой социал-демократии (историко-философский анализ)

0593U000173

Петрова Ольга Николаевна

Функционирование этнохудожественной традиции в профессиональном изобразительном искусстве (на материале национальных школ 60-80 годов)

0593U000163

Лукьянец Валентин Сергеевич

Парадигмальные сдвигы в основах современного физико-математического учения

0593U000150

Петров Юрий Васильевич

Философско-эстетические аспекты развития самодеятельного субъекта. Проблемы теории

0593U000144

Ершова-Бабенко Ирина Викторовна

Методология исследования психики как синергетического объекту

0593U000119

Бондарчук Инна Анатольевна

Негативная диалектика как эстетика