Тимощенко Ю. М. Облікова оцінка вартості активів у системі управління підприємством.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100016

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

18-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.055.03

Одеський національний економічний університет

Анотація

Дисертація присвячена обґрунтуванню розвитку теоретичних засад та організаційно-методичних і практичних рекомендацій щодо облікової оцінки вартості активів в системі управління підприємством. Встановлено необхідність та важливість розмежування понять «активи», «ресурси», «майно». Конкретизовано класифікацію активів з урахуванням інформаційних потреб системи управління підприємством. Обґрунтовано критерії та процедуру визнання активів підприємства при відображенні господарських процесів. Запропоновано всі об’єкти обліку, які відображались у складі активів, але втратили їх ознаки, відносити до групи «об’єкти, вилучені з активів» до прийняття рішень про подальший спосіб отримання економічних вигод від їх використання. Розроблено пропозиції щодо удосконалення П(С)БО 9 «Запаси». Уточнено вплив методів оцінки вибуття запасів на показники балансу та фінансовий результат залежно від періоду їх обороту. Запропоновано організаційні заходи щодо удосконалення процесу розробки облікової політики підприємства в частині оцінки вартості активів. Удосконалено систему бухгалтерських записів на рахунках для відображення наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

Файли

Схожі дисертації