Даниленко Ю. А. Уніфікація параметрів сцинтиляційної техніки з урахуванням інноваційного розвитку

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100087

Здобувач

Спеціальність

  • 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

13-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.108.04

Українська інженерно-педагогічна академія

Анотація

В дисертаційній роботі отримано розв’язання важливої науково-практичної задачі уніфікації параметрів сцинтиляційної техніки для її однозначної ідентифікації з урахуванням інноваційного розвитку для підвищення ефективності інноваційних процесів. Мета дисертаційної роботи полягає в уніфікації параметрів сцинтиляційної техніки для можливості її однозначної ідентифікації з урахуванням інноваційного розвитку для усунення технічних бар'єрів у торгівлі та запобігання їх виникнення. Об’єкт дослідження – процес уніфікації та ідентифікації параметрів сцинтиляційної техніки як інноваційного продукту. Предмет дослідження – методи уніфікації та упорядкування параметрів сцинтиляційної техніки для побудови її умовних позначень для однозначної ідентифікації. Для досягнення поставленої мети в роботі використано наступні методи дослідження: методи ранжування та експертних оцінок для уніфікації параметрів сцинтиляційної техніки; загально логічні методи аналізу та синтезу, системного підходу та аналогій, аналітичних угрупувань для узагальнення класифікації інновацій і послідовності змінення поколінь інноваційного процесу; математичний апарат теорії графів для побудови моделі інноваційного процесу; графічний метод обробки результатів досліджень для методів прогнозування. Проаналізовано існуючу нормативну базу для сцинтиляційної техніки та виявлено її різнопланове застосування, яке пов’язане з властивостями сцинтиляційних матеріалів, що вимагає уніфікації параметрів сцинтиляційної техніки для її однозначної ідентифікації з урахуванням інноваційного розвитку. Розроблено підхід, завдяки узагальненню класифікації інновацій, який встановлює взаємозв’язок між типами інновацій, винахідницьким рівнем та потребою у нормуванні параметрів та характеристик сцинтиляційної техніки та дозволяє оцінити необхідність розробки нормативних документів за шкалою рівня науково-технічного прогресу. Побудовано графоаналітичну модель інноваційного процесу для сцинтиляційної техніки, через узагальнення послідовності змінення його поколінь з відповідними моделями, та проведено її моделювання. Проведене оцінювання дозволило визначити, що розробка нормативного документа на умовні позначення сцинтиляційної техніки може вплинути на інноваційний процес та сприяти скороченню часу, за який може з’являтися інновація. Удосконалено метод знаходження ефективності розвитку сцинтиляційної техніки шляхом оцінювання ступеня інноваційності та акумулятивної величини розвитку її галузей, що дозволило отримати та апроксимувати графічні залежності для кожної з них для можливості прогнозування їх подальшого розвитку. Запропоновано мультиплікативний метод прогнозування розвитку галузей сцинтиляційної техніки, який базується на знаходженні еквівалентної приведеної ефективності інновацій та її складових, який одночасно враховує їх теоретичні коефіцієнти вагомості згідно з експертним опитуванням для визначення доцільності розробки стандарту на умовні позначення. Удосконалено метод уніфікації параметрів сцинтиляційної техніки, який складається з комбінації методів ранжування та експертних оцінок. Запропонованим методом здійснено уніфікацію параметрів сцинтиляційної техніки та запропоновано умовні позначення для цієї техніки, які внесені до міжнародного стандарту, що дозволило однозначно її ідентифікувати з урахуванням інноваційного розвитку.

Файли

Схожі дисертації