Мєлєкєсцев К. І. Україна та Республіка Польща: від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції (історичний аспект)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100114

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

18-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 08.051.14

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Об'єкт дослідження: різногалузеве співробітництво України та Республіки Польща в умовах глобалізації сучасного світу. Мета дослідження: історія всебічної взаємодії України та Республіки Польща, виявлення закономірностей, здобутків і перспектив партнерства в умовах трансформації від білатеральних відносин до мультилатеральної співпраці на шляху інтеграції до ЄС та НАТО. Методи: системний, інституційний, діалектичний, аналізу й синтезу, статистичний, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, історико-типологічний, конкретно-історичний, авторські принципи Дж. Розенау щодо теорії міжнародних відносин. Наукова новизна: висвітлено вплив концепцій та діяльності Є. Ґедройця на формування проукраїнської позиції політиків Польщі, їхніх відносин з керівництвом України. Подано авторський погляд на трансформацію українсько-польських відносин від пересічного білатерального співробітництва до особливого партнерства в системі мультилатеральної співпраці в межах європейської та атлантичної інтеграції. Виявлено некоректність оцінки вітчизняної історіографії щодо періоду середини 1990-х рр. як часу «стагнації» в українсько-польських відносинах. Досліджено значення для українсько-польських відносин раніше засекречених «Тез про політику Польщі щодо Росії і України» 2008 р., а також архівних матеріалів про діяльність місцевих органів влади у питаннях польсько-української співпраці у 1991 – 2015 рр., вперше введених до наукового обігу. Розкрито вплив співпраці України з Польщею у різних галузях на успішне проведення Україною реформ згідно з «Планом дій Україна – ЄС». Розроблено хронологію сучасних українсько-польських відносин за принципом рівня залучення питань європейської інтеграції в міждержавних відносинах. Практичне значення: матеріали дисертації можуть стати підґрунтям для подальших наукових розробок, у навчальних курсах і посібниках з історії України, міжнародних відносин, для побудови стратегій зовнішньополітичної діяльності державних структур та громадських організацій, що опікуються українсько-польським партнерством. Сфера використання: навчальний процес, дипломатія.

Файли

Схожі дисертації