Лебеденко Т. М. Моделі та методи активного управління чергами та пропускною здатністю інтерфейсів телекомунікаційних мереж

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100147

Здобувач

Спеціальність

  • 05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.052.09

Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотація

Об’єкт – процеси управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів телекомунікаційних мереж. Мета – підвищення рівня якості обслуговування потоків користувачів шляхом розробки та вдосконалення математичних моделей та методів активного управління чергами та пропускною здатністю інтерфейсів маршрутизаторів телекомунікаційних мереж. Предмет дослідження – моделі та методи активного управління чергами та пропускною здатністю інтерфейсів маршрутизаторів телекомунікаційних мереж. Методи дослідження – оптимізаційні методи математичного програмування; теорія масового обслуговування; теорія диференціальних рівнянь; методи імітаційного моделювання; методи лабораторного експерименту. Результати – удосконалено метод збалансованого управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів телекомунікаційних мереж; уперше запропоновано метод активного управління чергами та пропускною здатністю інтерфейсів маршрутизаторів телекомунікаційних мереж; удосконалено динамічну модель управління чергами та пропускною здатністю інтерфейсів маршрутизаторів телекомунікаційних мереж. Впроваджено – у навчальному процесі кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки на лекційному курсі та практичних заняттях з дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації, частина 2»; у науково-дослідній роботі №299-1 (№ ДР 0115U002432) «Підвищення масштабованості технологічних рішень щодо забезпечення якості обслуговування в конвергентних телекомунікаційних системах»; у діяльність підприємства ТОВ «ВОРКНЕСТ»; у діяльність підприємства ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Отримано патент на корисну модель. Галузь використання – телекомунікаційні системи та мережі.

Файли

Схожі дисертації