Млаабдал С. М. Розвиток нафтодобувного комплексу в системі національного господарства

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100265

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

28-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 55.051.06

Сумський державний університет

Анотація

У дисертації визначено сутність поняття сталого розвитку нафтодобувного комплексу національної економіки як процесу розбудови його потенціалу з урахуванням інтерференції ефектів крос-секторної взаємодії нафтозалежних галузей національної економіки, що забезпечує нівелювання соціо-еколого-економічних суперечностей його розвитку, підвищення енергетичної безпеки та стійкості національної економіки. Розвинуті концептуальні основи формування системи державного регулювання нафтодобувної галузі національної економіки, орієнтовані на забезпечення його сталого розвитку, обґрунтовують зміст принципів, базових параметрів його розвитку та системоутворювальних детермінант (інституційної, економічної, організаційної), враховують мультиплікативні ефекти крос-секторної взаємодії стейкхолдерів нафтодобувного комплексу, системно-структурні взаємозв’язки нафтозалежних галузей національної економіки. Сформовані теоретичні підходи до класифікації конфліктів у нафтодобуванні, які передбачають критерії їх систематизації за ступенем залученості суб’єктів галузі, за етапами (фазами) господарської діяльності, за змістом виникнення. Удосконалено теоретико-методичні підходи визначення закономірностей взаємного впливу базових детермінант розвитку нафтодобувного комплексу національної економіки. Емпірично підтверджено гіпотезу про коінтеграційний та причинно-наслідковий зв’язок ключових детермінант функціонування нафтодобувного комплексу (обсяги видобутку нафти та рентних платежів за нафту) і системи національного господарства в цілому (ВВП, витрати капіталу та праці в національній економіці). Удосконалено наукове обґрунтування впливу інституційного середовища на функціонування нафтодобувного комплексу, яке враховує ланцюговий характер виникнення змін та взаємообернений їх зв’язок у системі «обсяги видобутку нафти → обсяги рентних платежів → рівень корупції → ефективність державного управління».

Файли

Схожі дисертації