Курінна Л. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100023

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.04

Класичний приватний університет

Анотація

У дисертаційній роботі викладено результати теоретичного та експериментального дослідження формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Охарактеризовано сутність ключових понять у контексті проблематики дослідження, розглянуто теоретичні аспекти формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників, подано теоретичні напрацювання з проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах закладу вищої освіти. Визначено та описано структуру соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників, яка включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний, конативно-комунікативний і рефлексивний компоненти. Визначено та охарактеризовано організаційно-педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників. Розроблено й обґрунтовано структурно-функціональну модель формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Подано результати емпіричного дослідження, які засвідчили позитивну динаміку рівнів сформованості соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників, ефективність авторської моделі, що було підтверджено за допомогою математико-статистичного аналізу даних

Файли

Схожі дисертації