Кулик В. О. Методи та механізми управління інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях харчової промисловості

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100031

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.22 - Управління проектами та програмами

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.052.09

Одеський національний політехнічний університет

Анотація

Кулик В.О. Методи та механізми управління інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях харчової промисловості.  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 в Одеському Національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України, Одеса, 2020. У дисертації вирішено важливу науково-технічну проблему розроблення методології управління інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях харчової промисловості. У роботі проведено системний аналіз стану теорії та практики управління інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях. У дослідженні визначено, що, незважаючи на значний прогрес, досягнутий у реалізації ефективного управління інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях, все ще недостатньо уваги приділяється питанню про те, як інтегрувати інновації у портфель проектів організації. На підставі аналізу результатів робіт провідних учених виділено сучасні підходи до управління інноваціями та управління інноваційними процесами у розвитку організацій. Проведений аналіз дозволив виявити когнітивні та методологічні прогалини в управлінні інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях. В результаті проведених досліджень визначено, що необхідною умовою принципової життєздатності відкритої технічної системи є закон повноти частин, який визначає умови мінімальної працездатності системи. Так отримано правило формування інноваційної системи підприємства: для синтезу системи необхідна наявність чотирьох блоків і їх мінімальна придатність до виконання функцій передачі інформації без спотворень. На основі побудованих математичних моделей запропонована структура системи управління, що удосконалює управління інноваційним розвитком підприємства шляхом моніторингу фактичних показників розвитку підприємства в реальному часі, що дозволяє втримати вартість портфелю інновацій у прийнятних межах із урахуванням фінансових обмежень. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні моделей і методів, які являють собою сукупність інструментарію удосконалення механізму управління інноваціями проектів, як нематеріального активу організацій. Результати дослідження можуть бути використані в проектах для підвищення ефективності інноваційної діяльності проектно-орієнтованих організацій харчової галузі. Ключові слова: управління реалізацією інноваційних проектів, формування інноваційного портфелю проектів, механізм управління інноваціями, трансформація інновацій у портфелі проектів.

Файли

Схожі дисертації