Бабчинська Т. В. Реалізація права на захист у кримінальному провадженні відповідно до вимог міжнародних стандартів.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100111

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.086.03

Національний університет "Одеська юридична академія"

Анотація

Дисертація є першим у сучасній науці кримінального процесуального права спеціальним комплексним дослідженням реалізації права на захист у кримінальному провадженні відповідно до вимог міжнародних стандартів. У дисертації з’ясовано стан дослідження правової природи захисту у кримінальному провадженні, визначено поняття, зміст та забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Визначено систему міжнародних стандартів реалізації права на захист у кримінальному провадженні та охарактеризовано міжнародні стандарти реалізації права на захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження на предмет відповідності ним положень КПК України в цій сфері. Розглянуто реалізацію права на захист під час ініціювання та проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій у контексті відповідності міжнародним стандартам. З’ясовано реалізацію права на захист при здійсненні окремих процесуальних дій після повідомлення про підозру відповідно до вимог міжнародних стандартів. Охарактеризовано реалізацію права на захист при закінченні досудового розслідування в контексті відповідності норм КПК України міжнародним стандартам. Розглянуто реалізацію права на захист під час підготовчого провадження в національній юридичній практиці відповідно до вимог міжнародних стандартів. Охарактеризовано реалізацію права на захист під час судового розгляду в суді першої інстанції в контексті дотримання міжнародних стандартів та з’ясовано реалізацію права на захист під час перегляду судових рішень в національному законодавстві на предмет дотримання вимог міжнародних стандартів. Сформульовано теоретично обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України в частині забезпечення права на захист у кримінальному провадженні відповідно до вимог міжнародних стандартів. Ключові слова: право на захист у кримінальному провадженні, реалізація права на захист у кримінальному провадженні, міжнародні стандарти реалізації права на захист у кримінальному провадженні, досудове розслідування, судове провадження, перегляд судових рішень.

Файли

Схожі дисертації