Зінченко В. М. Достатність доказів у кримінальному провадженні.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100113

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.086.03

Національний університет "Одеська юридична академія"

Анотація

Дисертація є першою в Україні, після набрання чинності КПК України 2012 року, кваліфікаційною науковою працею, в якій на основі комплексного аналізу проблем правотворчого та правозастосовного характеру розроблено й обґрунтовано концепцію достатності доказів у кримінальному провадженні. У дисертації охарактеризовано систему процесуальних властивостей доказів, розкрито їх зміст і встановлено місце у ній достатності доказів. Розкрито сутність достатності доказів як їх процесуальної властивості, на підставі чого надано авторське визначення її поняття і запропоновано авторську концепцію достатності доказів у кримінальному провадженні. Визначено співвідношення достатності доказів та предмета і меж кримінального процесуального доказування. Встановлено взаємозв’язок достатності доказів і стандартів доказування у кримінальному провадженні. Розкрито механізм встановлення достатності доказів у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено особливості встановлення достатності доказів у ході повідомлення про підозру. Охарактеризовано механізм встановлення достатності доказів у ході закінчення досудового розслідування. Розкрито особливості встановлення достатності доказів під час судового провадження у першій інстанції. Визначено механізм встановлення достатності доказів під час провадження у суді апеляційної інстанції. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення КПК України у частині визначення поняття достатності доказів і механізму її встановлення під час досудового розслідування та судового провадження.

Файли

Схожі дисертації