Щадило О. І. Аксіологія феномену свободи у трансформаційних суспільствах

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100156

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.12 - Філософія права

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.19

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

У дисертації здійснено комплексне філософсько-правове дослідження аксіології феномену свободи у трансформаціних суспільствах. Дисертація є комплексним теоретичним дослідженням свободи як філософсько-правової категорії права та здійснено обґрунтування природи, сутності цієї категорії та вияву її ціннісно-правового аспекту. Обґрунтовано методологічну основу дисертаційного дослідження, визначено окремі методи, принципи та підходи наукового пізнання, які було використано для розкриття теми. Здійснено періодизацію філософсько-правових уявлень про свободу; з’ясовано цінність свободи у праві крізь призму основних правових доктрин. Удосконалено теоретичні положення, наведено нове вирішення наукового завдання щодо визначення змістовної характеристики категорії «свобода» у природно-правовому та позитивному аспектах. Запропоновано авторську дефініцію категорії «свобода у праві» та виокремлено основні ціннісні аспекти свободи у правовій сфері. Обґрунтовано визначення функціонального призначення свободи та положення щодо її класифікації шляхом виокремлення загальносоціальних і юридичних функцій. Проаналізовано концепт свободи в державотворчих та правотворчих традиціях. Визначено межі та форми свободи у державах західного та східного типів. Проаналізовано свободу як типологічну особливість еволюції держави і права. Теоретико-правові положення, висновки і пропозиції є теоретичним підґрунтям щодо врахування основних характеристик цінності свободи у процесі правового регулювання суспільних відносин; забезпечення точного і правильного застосування законодавства з урахуванням цінності свободи особи в системі елементів правового статусу.

Файли

Схожі дисертації