Мартинюк Ю. А. Спадок М. М. Аркаса як складова вітчизняної історії та культури

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100166

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.01

Запорізький національний університет

Анотація

Об’єкт дослідження: особистість Миколи Миколайовича Аркаса – українського історика, композитора, громадсько-політичного діяча. Предметом роботи є діяльність М. Аркаса на ниві українського національно-культурного відродження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі опрацювання залучених до наукової роботи історичних джерел і здобутків історіографії об’єктивно, всебічно й комплексно проаналізувати культурну, науково-просвітницьку та громадсько-політичну діяльність і творчість М. Аркаса, дослідити його місце і роль у національно-культурному і громадсько-політичному житті суспільства. Результати дослідження: вперше залучено до наукового обігу та комплексно проаналізовано значний масив документальних матеріалів стосовно родоводу Аркасів, їх внеску в історичний поступ Півдня України; до наукового обігу введені першоджерела фондів Державного архіву Львівської області; проаналізовано внесок М. Аркаса у розвиток української історичної думки. Доведена теза відносно того, що «Історія України-Русі» М. Аркаса засвідчила появу в українській історіографії державницького напрямку і заклала початок неоромантизму у вітчизняній історичній науці. Виокремлено та проаналізовано життєпис М.Аркаса, проведеноаналіз ролі педагогічної та громадсько-виховної діяльності М. Аркаса у пробудженні самосвідомості українців; доведена теза про те, що саме М. Аркас підготував підґрунтя для глибокого вивчення минулого українського народу; охарактеризована педагогічна складова спадку М. Аркаса, в якій особливе місце займала ідея гармонійного розвитку людини, органічного поєднання розумового, трудового, морального, фізичного і естетичного виховання, яке сповідував М. Аркас. Окреслено коло питань, які потребують подальшого дослідження. Практичне значення дисертації полягає в тому, що висновки, узагальнення і рекомендації можуть бути використані під час написання узагальнювальних і спеціальних праць з історії України та Миколаївщини, історії просвітницького руху, музики та літератури, навчальних посібників, історико-краєзнавчих досліджень, видання збірників документів та матеріалів, при підготовці лекцій, навчальних курсів.

Файли

Схожі дисертації