Мясникова А. С. Муніципальні органи влади міста Харкова (1871 – грудень 1919 рр.)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100024

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 08.051.14

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Об'єкт дослідження: муніципальна влада Харкова як багатофункціональне явище. Мета: реконструювання процесу становлення, функціонування та діяльності муніципальних органів влади м. Харкова, їх змін у процесі розвитку, а також аналіз впливу самоврядних структур на соціально-економічний та культурний розвиток міста. Методи: аналіз, кількісний, синтез, системно-структурний, біографічний, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, історико-системний, описовий. Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є цілісним, конкретно-історичним дослідженням діяльності органів муніципальної влади м. Харкова, у якому проаналізовано та узагальнено досвід діяльності Харківської міської Думи, Управи та підвідомчих їм комітетів у взаємодії з загальнодержавними органами влади протягом тривалого періоду: 1871 – грудня 1917 р., грудня 1919 рр. (від моменту створення та початку діяльності Харківської Думи та Управи до їх повної ліквідації). Також розкрито зміст і регіональні особливості функціонування органів муніципалітетів. По-новому осмислено фінансово-бюджетні, господарські, економічні, культурно-освітні, соціальні аспекти діяльності самоврядних структур м. Харкова, які раніше в науковій літературі висвітлювалися фрагментарно. Новизною відрізняється масив використаних архівних матеріалів, частково вперше введених у науковий обіг і залучених для вивчення історії муніципальної влади міста Харкова. Вперше цілісно досліджено в межах м. Харкова історію становлення та розвитку пореформених органів самоврядування з 1871 р. по грудень 1917 р., у червні-грудні 1919 р. Наголошено на питаннях, які не вдалось позитивно вирішити муніципальним органам м. Харкова в зазначений період, а також критично проаналізовано причини деякої малоефективності роботи органів харківського міського самоврядування. Уточнено особливості заснування та становлення органів муніципальної влади м. Харкова; інформацію про структуру, склад, функції Харківської Думи та Управи; принципи організації та проведення виборів до муніципальних органів влади; пріоритетні вектори діяльності харківського самоврядування в період суспільно-політичних трансформацій 1914 – грудня 1917 рр., червня – грудня 1919 р. Доповнено низку статистичних даних щодо кошторисів прибутків та витрат органів харківського міського самоврядування; відомості про господарську, соціальну та культурно-освітню діяльність харківських органів управління. Практичне значення: матеріали дисертації можуть бути використані при підготовці наукових робіт, навчальної літератури, програм і спецкурсів з історії України, історії Слобідської України та інших дисциплін. Сфера використання: навчальний процес.

Файли

Схожі дисертації