Католик А. В. Земська медицина на Чернігівщині (1865–1919 рр.)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100082

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 79.053.01

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, 2021. Актуальність дослідження історії становлення й розвитку земської медицини на Чернігівщині зумовлена зростанням інтересу наукової громади до вивчення діяльності земських установ у медичній сфері, переосмисленням досвіду земсько-медичної інтелігенції, а також пошуком оптимальної моделі місцевого самоврядування для покращення системи медичного обслуговування та організації ефективної боротьби з епідемічними (інфекційними) хворобами. У роботі на підставі широкого кола актуалізованих джерел і наукової літератури, опрацьованих за допомогою сучасного методичного інструментарію, вперше здійснено комплексний аналіз процесу реалізації земсько-медичної реформи в Чернігівській губернії. Визначено основні етапи реформування медичної галузі Чернігівської губернії, характерні риси взаємодії земств і медиків у відкритті лікувальних установ. Проаналізовано напрямки кадрової та фінансової політики земських установ, рівень соціально-матеріального забезпечення медичного персоналу. Висвітлено проблеми професійної підготовки медиків Чернігівської губернії в другій половині XIX – на початку XX ст. Розкрито участь земсько-медичних діячів у роботі губернських і повітових з’їздів, організації професійних об’єднань, популяризації медичних знань серед сільських жителів. З’ясовано успіхи й прорахунки боротьби земств з епідемічними (інфекційними) хворобами часів Першої світової війни та національних визвольних змагань 1917-1919 рр. Зроблено висновки щодо практичного використання здобутків земської медицини на Чернігівщині в діяльності сучасних органів місцевого самоврядування та зміцнення місцевої (муніципальної) системи охорони здоров’я. Дисертаційне дослідження засвідчило позитивну роль земських установ у реалізації земсько-медичної реформи на Чернігівщині та створенні ефективної системи медичного обслуговування мешканців Чернігівської губернії. Ключові слова: губернія, земство, земська медицина, земські збори, земська лікарня, земський лікар, земський фельдшер, епідемічні хвороби.

Файли

Схожі дисертації