Бурносенкова І. А. Відповідальність учасників господарських товариств за законодавством України та деяких зарубіжних країн. 

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100091

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 41.086.03

Національний університет "Одеська юридична академія"

Анотація

Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці цивільного права спеціальним комплексним порівняльно-правовим дослідженням відповідальності учасників господарських товариств за законодавством України та деяких зарубіжних країн. Метою дисертаційного дослідження є здійснення порівняльно-правового аналізу цивільно-правової та корпоративної відповідальності учасників господарських товариств за законодавством України та деяких зарубіжних країн, а також формулювання теоретично обґрунтованих пропозицій про вдосконалення чинних нормативно-правових актів у цій сфері. Визначено, що учасники господарських товариств у відносинах, що виникають, несуть цивільно-правову або корпоративну відповідальність. Зазначено, що корпоративну відповідальність не можна зводити до цивільно-правової відповідальності, не можна ототожнювати з нею або визнавати її різновидом такої відповідальності, оскільки цивільно-правова відповідальність за своєю суттю є впливом на майнову сферу порушника, в той час як корпоративна відповідальність здійснює як майновий, так і (більшою мірою) організаційний вплив, пов'язаний з реалізацією корпоративних прав; Охарактеризовано правові засади участі в акціонерних товариствах, у товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю, повних і командитних товариствах. Установлено, що право участі у господарських товариствах зазвичай пов’язується із сукупністю корпоративних прав. Встановлено, що учасники господарських товариств як суб’єкти цивільно-правової відповідальності несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства з третіми особами, а також за власними зобов’язаннями щодо самого товариства та інших його учасників. Для того, щоб бути суб’єктами відповідальності, учасники господарських товариств повинні мати цивільну правосуб’єктність, складовими якої є цивільна правоздатність, цивільна дієздатність і деліктоздатність. Проаналізовано момент виникнення та особливості цивільної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб як суб’єктів цивільної та корпоративної відповідальності. Запропоноване оновлене поняття цивільно-правової відповідальності учасників господарських товариств. Цивільно-правову відповідальність учасників господарських товариств визначено як застосування уповноваженим (юрисдикційним) органом або кредитором майнових санкцій до правопорушника з метою компенсації майнової та\або моральної шкоди, завданої порушником потерпілому. Встановлено, що цивільно-правова відповідальність має місце до виникнення господарського товариства; а також у разі завдання шкоди у відносинах з третіми особами, з якими суб’єкти завдання шкоди не перебувають у корпоративних відносинах, але вона пов’язана зі здійсненням корпоративних прав; у відносинах між сторонами акціонерного договору. Відповідно до чинного законодавства здійснено класифікацію цивільно-правової відповідальності учасників господарських товариств за такими критеріями, як: вид господарського товариства; юридична підстава цивільно-правової відповідальності; розмір цивільно-правової відповідальності учасників господарських товариств; вид порушеного права; кількість учасників, які порушили права та обов’язки; склад цивільного правопорушення як фактична підстава; наявність вини як умови цивільно-правової відповідальності та ін. Визначено поняття корпоративної відповідальності як санкції, що застосовується у межах корпоративних правовідносин і є негативними (несприятливими) додатковими наслідками майнового, морального або організаційного характеру за порушення корпоративних прав, зловживання такими правами, порушення охоронюваних законом інтересів, а також за невиконання (неналежне виконання) обов’язків, передбачених законом, корпоративним договором, статутом, локальними правовими актами. З’ясовано, що ознаками корпоративної відповідальності учасників господарських товариств є такі: вона є санкцією; тягне для порушника додаткові негативні наслідки майнового, організаційного, морального характеру; має фактичною підставою корпоративне або управлінське правопорушення; застосовується до учасників господарських товариств та корпоративних утворень; коло осіб, перед якими учасники несуть корпоративну відповідальність, включає учасників корпоративних відносин, кредиторів, інших стейкхолдерів; її метою є покарання порушника та забезпечення захисту прав учасників корпоративних відносин, кредиторів та інших стейкхолдерів; має власні заходи відповідальності та процедуру їх застосування. Встановлено, що учасники господарських товариств несуть корпоративну відповідальність перед товариством, іншими членами товариства, кредиторами товариства. Чинним законодавством України передбачені випадки, коли вкладник (у командитному товаристві) повинен відповідати як перед кредиторами товариства, так і перед самим товариством у випадку, якщо вкладник не виконав чи неналежним чином виконав свій обов’язок по внесенню вкладів.

Файли

Схожі дисертації