Гангур В. В. Агробіологічні основи формування сівозмін різної ротації в Лівобережному Лісостепу України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000001

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.01 - Загальне землеробство

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 27.361.01

ННЦ "Інститут землеробства НААН"

Анотація

Об'єкт дослідження - процес зміни агрофізичних, агрохімічних властивостей чорнозему типового малогумусного важкосуглинкового та управління продуктивним потенціалом різноротаційних сівозмін за впливу різного насичення зерновими, технічними культурами і обсягів застосування добрив. Мета роботи - теоретично обґрунтувати агробіологічні основи формування, підвищення ефективності вузькоспеціалізованих різноротаційних польових сівозмін із різною часткою, співвідношенням в них зернових і технічних культур. Методи - польовий, лабораторний, порівняльно-розрахунковий, математично-статистичний. Експериментально розроблено, узагальнено, теоретично обґрунтовано агробіологічні основи розроблення, удосконалення та підвищення ефективності польових різноротаційних (2-3-4-5-7-пільних) сівозмін за різного насичення зерновими й технічними культурами зокрема одновидовими або близькими за біологічними особливостями та рівня їх удобрення з урахуванням адаптації до змін клімату, що за здійснення системи ефективних заходів з підвищення рівня родючості ґрунтів забезпечить зростання продуктивності та збільшення обсягів виробництва товарної продукції сільськогосподарських культур з високими якісними показниками. Впровадження наукової розробки здійснено впродовж 2006-2017 рр. у господарствах колективної та приватної форм власності на землю Полтавської, Сумської та Харківської областей на загальній площі 422780 га. Галузь використання - сільськогосподарське виробництво.

Схожі дисертації

0421U103243

Гриник Святослав Ігорович

Оптимізація способу обробітку ґрунту і системи удобрення в короткоротаційній сівозміні Передкарпаття України

0421U102215

Медведєв Едуард Борисович

Вплив способів обробітку та добрив на показники родючості чорнозему звичайного і урожайність сільськогосподарських культур ланки зерно-паро-просапної сівозміни в умовах північного Степу України

0521U101356

Міщенко Юрій Григорович

Обґрунтування ефективності елементів органічного землеробства Лівобережного Лісостепу

0421U000084

Заяць Павло Степанович

Продуктивність сої і пшениці озимої залежно від способів основного обробітку сірого лісового ґрунту та заходів контролювання сегетальної рослинності

0420U101087

Сінченко Володимир Вікторович

Оптимізація основного обробітку ґрунту при вирощуванні сої за різних попередників у Правобережному Лісостепу України