Вовчаста Н. Я. Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000007

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.451.01

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

Анотація

Уточнено поняттєво-категоріальний апарат, сформульовано авторське визначення "професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту". Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту, виокремлено конструктивні ідеї цього досвіду, впровадження яких є доцільним у вітчизняному освітньому просторі. Обґрунтовано традиційні та інноваційні методологічні підходи до професійної іншомовної підготовки. Схарактеризовано зміст принципів професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту та визначено рівні їх реалізації. Представлено концепцію, яка враховує соціально-педагогічні передумови професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Визначено компоненти (мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, діяльнісно-результативний), схарактеризовано критерії (мотиваційний, змістовий, діяльнісний) й показники та рівні прояву (високий/творчий, середній/реконструктивний, низький/репродуктивний) професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. Розроблено модель професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.

Схожі дисертації