Чумак М. Є. Педагогічний космополітизм у соціокультурних умовах першої половини ХVІІІ - 40-х рр. ХХ століття

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000008

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.053.01

Анотація

У дисертації вперше досліджено педагогічний космополітизм крізь призму розвитку вітчизняного просвітництва першої половини ХVІІІ - 40-х рр. ХХ століття. Репрезентовано сумарну результативність аналізу тематичної джерелознавчої бази у складі архівних матеріалів й періодичних видань, стародруків і рукописів, історичних та історико-педагогічних праць, що уможливило поетапність відтворення феноменологічного розвитку у соціокультурних умовах дорадянського, позарадянського (еміграційного) та радянського періодів. Окреслено теоретико-методологічні засади дослідження, розроблено періодизацію розвитку педагогічного космополітизму, відтворено хронологію основних подій, проблематизовано системність відповідного понятійно-категоріального апарату, переосмислено тематичні публікації із залученням інструментарію наукового цитування, виокремлено сукупність зарубіжних підходів до окреслення космополітичної проблематики під педагогічним кутом. Доведено, що стратегічною метою "кристалізації" педагогічного космополітизму була потреба обміну професійним досвідом, розвитку освіти та зростання чисельності кваліфікованого кадрового потенціалу. Переосмислено значущість впливу проімперської ліберально-консервативної мінливості на траєкторію розвитку вітчизняного педагогічного космополітизму та ідентифіковано географічні масштаби його всеохоплення. Розглянуто вплив соціокультурних умов на примноження багатоаспектності завдань педагогічного космополітизму та роль особистісного фактору у цьому процесі. Проаналізовано динаміку розвитку міжнародно-педагогічних відносин на прикладі кількісних показників іноземних відряджень, які актуалізували поглиблення феноменологічного розвитку та посприяли неформальному "розмиванню" державних кордонів різних країн світу.

Схожі дисертації