Лукасевич-Крутник І. С. Договірні зобов’язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100032

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

21-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 58.082.04

Тернопільський національний економічний університет

Анотація

Дисертацію присвячено системному дослідженню договірних зобов’язань з надання транспортних послуг у національній доктрині цивільного права. Запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізму регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг, вирішення важливих теоретичних та прикладних проблем у цій сфері. Досліджено ґенезу договірних зобов’язань з надання транспортних послуг та визначено систему договорів, які опосередковують такі зобов’язання. Значну увагу приділено загальній характеристиці досліджуваних зобов’язань, їх динаміці та правовим наслідкам у випадку порушення. Висвітлення теоретичних питань пов’язане з аналізом практики судів України та Європейського суду з прав людини, що надає праці практичного значення. Обґрунтовано висновки та пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг з метою усунення колізій і прогалин у національній нормативно-правовій базі, її гармонізації з правом Європейського Союзу та вироблено практичні рекомендації щодо покращення правозастосування у цій сфері.

Файли

Схожі дисертації