Сергієнко О. В. Методологічні основи селекції кавуна (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et. Nakai) і огірка (Cucumis sativus L.) та їх практичне використання

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100042

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.05 - Селекція і насінництво

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 65.357.01

Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

Анотація

Об’єкт: селекція сортів і гетерозисних гібридів F1 огірка та кавуна. Мета: теоретичне обґрунтування, розробка та удосконалення методичних основ створення та добору вихідного матеріалу для сортової і гетерозисної селекції кавуна і огірка, розробка ефективних способів селекційно-насінницького процесу гібридів F1 та їх практичне застосування. Методи: загальнонаукові, спеціальні, вимірювально-вагові, лабораторні, вегетаційній дослід, хімічні аналізи, біотехнологічні; гаметної селекції, розрахункові, статистичні. Новизна: Вперше в Україні теоретично узагальнено та практично вирішено важливу наукову проблему щодо встановлення шляхів оптимізації, розробки нових методичних підходів підвищення ефективності селекційного процесу кавуна та огірка, добору селекційно-ефективних вихідних форм, гібридних комбінацій F1 з використанням системного підходу. Підвищено ефективність селекційних оцінок вихідного матеріалу, добору та його ідентифікації, визначення закономірностей прояву цінних господарських ознак, гетерозису, встановлення критеріїв і напрямів добору батьківських компонентів гібридів F1 Визначено залежності прояву цінних господарських ознак гібридів F1 від прояву їх у батьківських форм та оптимальні варіанти їх добору Удосконалено методи математико-статистичного моделювання для селекції та визначено істотні кореляції (r=–0,59-0,99) між селекційними ознаками. Визначено цінність батьківських ліній та їх донорські властивості. Встановлено методичні підходи до розширення спектру генотипової мінливості. Результати: Удосконалено методичні підходи до добору вихідного матеріалу та пар для гетерозисної селекції, визначення цінності селекційного матеріалу з встановленням її факторної структури і базових ознак, завдяки яким забезпечується конкурентоздатність сортів та гібридів F1 кавуна і огірка, спосіб одержання апоміктичного насіння огірка, методи визначення холодостійкості генотипів кавуна та придатності зразків огірка до переробки; метод гаметної селекції для добору жаростійких форм огірка; схеми клітинної селекції для скринінгу і добору джерел стійкості огірка до грибів роду Fusarium; спосіб створення і прискореного розмноження вихідних форм кавуна з різним рівнем плоїдності з використанням методів культури ізольованих тканин in vitro. Набули подальшого розвитку наукові положення щодо специфіки успадкування гібридами F1 кількісних ознак та особливостей мінливості її характеру в залежності від погодних умов; принципів прояву донорських властивостей та впливу різних батьківських форм за селекційними ознаками на рівень урожайності гібридів F1; особливостей батьківських ліній і гібридів F1 кавуна та огірка за стійкістю до біо- та абіотичних чинників. Ступінь провадження: 3 монографії, 1 навчальний посібник. 3 частини книги, 9 методичних рекомендацій. Визначено 1018 джерел цінних ознак. Створено 627 ліній кавуна і 179 ліній огірка, 28 з яких зареєстровані в НГЦРРУ та забезпечили створення 7 сортів і гібридів F1 кавуна і огірка, доведена ефективність впровадження їх у сільськогосподарське виробництво.

Файли

Схожі дисертації