Євдокименко М. О. Теоретичні основи відмовостійкої маршрутизації чутливого до затримок та втрат трафіка в телекомунікаційних мережах з використанням тензорних моделей і методів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100030

Здобувач

Спеціальність

  • 05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 64.052.09

Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотація

Об’єкт – процеси відмовостійкої маршрутизації із захистом рівня якості обслуговування в телекомунікаційних мережах. Мета – підвищення рівня якості обслуговування для забезпечення відмовостійкості телекомунікаційних мереж шляхом розроблення нових та вдосконалення наявних моделей і методів відмовостійкої маршрутизації. Методи досліджень – тензорне обчислення та тензорний аналіз мереж; теорія ієрархічних багаторівневих систем; методи нелінійного та змішаного цілочисельного програмування; методи імітаційного моделювання. Результати – удосконалено тензорну модель телекомунікаційної мережі, яку представлено в базисі міжполюсних шляхів і внутрішніх вузлових пар; уперше запропоновано математичну модель швидкої перемаршрутизації трафіка даних із захистом рівня якості обслуговування за показниками пропускної здатності та ймовірності втрат пакетів у телекомунікаційній мережі; удосконалено систему тензорних моделей швидкої перемаршрутизації із захистом рівня якості обслуговування в ТКМ за множиною показників мережної продуктивності; уперше запропоновано систему тензорних моделей маршрутизації та швидкої перемаршрутизації голосового трафіка із забезпеченням захисту рівня якості сприйняття послуг, що надаються кінцевим користувачам у телекомунікаційній мережі за R-фактором, в умовах реалізації схем захисту каналів, вузлів та маршруту (маршрутів); уперше запропоновано систему тензорних моделей маршрутизації та швидкої перемаршрутизації мультимедійного трафіка із забезпеченням захисту рівня якості сприйняття послуг, що надаються кінцевим користувачам у телекомунікаційній мережі за показником мультимедійної якості, під час реалізації схем захисту каналів, вузлів і маршруту (маршрутів); отримала подальший розвиток декомпозиційна модель міждоменної маршрутизації із забезпеченням якості обслуговування в телекомунікаційній мережі, яка складається з множини послідовно з’єднаних доменів; подальшого розвитку набули методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в мультидоменних ТКМ; отримав подальший розвиток метод ієрархічно-координаційної відмовостійкої маршрутизації в мультидоменних ТКМ. Впроваджено – в навчальному процесі кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В. В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ): в лекційному курсі й на практичних заняттях з дисциплін «Маршрутизація в ТКС», «Алгоритми управління та адаптації в ТКС» і «Telecommunication transmission systems» для підготовки студентів зі спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка; в науково-дослідних роботах «Підвищення масштабованості технологічних рішень щодо забезпечення якості обслуговування в конвергентних телекомунікаційних системах» (ДР № 0115U002432), «Методи підвищення продуктивності безпроводових мереж наступного покоління» (ДР № 0111U002627); на підприємстві «ХДРНТЦ ТЗІ», ТОВ «Воркнест» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Галузь використання – телекомунікаційні системи та мережі.

Файли

Схожі дисертації