Графська О. І. Потенціал розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці територіальних громад

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100047

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.154.01

Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України"

Анотація

Об'єкт дослідження: процеси розвитку туристично-рекреаційної сфери як складової економіки територіальних громад. Мета: обґрунтування теоретико-методологічних засад та удосконалення організаційно-економічного інструментарію розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці територіальних громад України в умовах сучасних викликів. Методи: логічне узагальнення, аналіз, порівняння і синтез, структурний, факторний, кореляційний аналіз, декомпозиція, стратегічний аналіз, графічні та матричні. Новизна: уперше розроблено методологічний підхід до дослідження розвитку економіки територіальних громад на основі просування глобальних видів економічної діяльності, сформовано концептуальні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в територіальних громадах в умовах сучасних викликів, запропоновано модель організаційно-економічного механізму підвищення ефективності використання потенціалу туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні; удосконалено сучасні методологічні засади дослідження потенціалу розвитку сфери туризму та рекреації в економіці територіальних громад, інструментарій оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу регіонів, який, на відміну від наявних, включає оцінку атрактивності туристично-рекреаційної сфери регіонів; аналіз внеску туристично-рекреаційної сфери в економіку регіонів; виявлення вагомості чинників впливу на формування та нарощення потенціалу туристично-рекреаційної сфери регіонів, методичні підходи до інтегральної оцінки атрактивності туристично-рекреаційної сфери регіонів, наукові положення щодо визначення ролі туристично-рекреаційної сфери у зміцненні економіки громади та акцентовано на такій її властивості як здатність активізувати процеси об'єднання зусиль мешканців громад для їх розвитку. Сфера використання: в діяльності Державного агентства розвитку туризму України при визначенні пріоритетів державної політики розвитку туризму і курортів України, управління туризму Тернопільської державної адміністрації, управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради; для викладання навчальних дисциплін кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Файли

Схожі дисертації