Хомюк Н. Л. Організаційно-економічні засади диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100049

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.154.01

Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України"

Анотація

Об'єкт дослідження: процес диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Мета: обґрунтування теоретико-методологічних засад і розробка практичних рекомендацій щодо організаційно-економічного забезпечення диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Методи: монографічний, індукція, дедукція, абстрактно-логічний, наукове узагальнення, економіко-статистичний, статистичне групування, прогнозування, графічний, SWOT-аналіз, систематизація, системно-структурний, моделювання, історико-логічний, синтез. Новизна: вперше запропоновано методологічні основи дослідження диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації, обґрунтовано концептуальні засади диверсифікації розвитку сільських територій, які передбачають застосування інтегрованого підходу до реалізації напрямів диверсифікації сільськогосподарського виробництва, несільськогосподарської діяльності, організаційно-правових форм господарювання, джерел фінансування розвитку сільських територій, розроблено організаційно-економічний механізм диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації, який являє собою відкриту, динамічну, інтегровану систему взаємодії суб’єктів диверсифікації розвитку цих територій; удосконалено методичний підхід до діагностики диверсифікації розвитку сільських територій, методичні підходи до оцінювання ефективності функціонування об’єднаних територіальних громад, що, на відміну від наявних, ґрунтуються на використанні узагальнювального критерію за показниками обсягів власних доходів, рівня дотаційності; рівня видатків на управління, рівня капітальних видатків, чисельності населення й проведенні групування об’єднаних територіальних громад, наукові положення щодо диверсифікації сільськогосподарського виробництва шляхом формування державної фінансової підтримки органічного виробництва. Сфера використання: в діяльності центральних і регіональних органів влади з питань диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації, зокрема: Підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо формування її напрямів, Адміністрації Державної прикордонної служби України при розробці її концептуальних засад, Департаменту агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації при розробці її організаційно-економічного механізму, під час розробки проекту Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 р. Департаментом економіки та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації.

Файли

Схожі дисертації