Котов І. А. Автоматизація процесів антикризового диспетчерського керування енергосистемами гірничо-металургійного комплексу на основі еволюційної інкорпорації професійних онтологій

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100053

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.07 - Автоматизація процесів керування

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 09.052.03

Криворізький національний університет

Анотація

Метою роботи є розробка моделей, методів, інформаційного та програмного забезпечення інтелектуальних автоматизованих систем керування для аварійного регулювання режимів енергосистем гірничо-металургійного комплексу. Дисертація присвячена актуальній науково-технічній проблемі теоретичної розробки і практичного впровадження моделей, методів і засобів уніфікованого еволюційного подання професійних онтологій у системах підтримки прийняття рішень для управління режимами електроенергетичних систем гірничо-металургійного комплексу. У роботі досліджені структури електроенергетичного комплексу України і оперативно-диспетчерського керування в сучасних складних соціально-економічних умовах. Обґрунтована необхідність докорінної модернізації АСДК в напрямі інтелектуалізації диспетчерського керування. Сформовано єдиний еволюційний підхід до інкорпорації та обробки професійних онтологій для побудови інтелектуальних систем і автоматизації управління складно структурованими об’єктами. Запропоновано єдину математичну модель інтеграції та еволюційного успадкування професійних онтологій, що включає також модель когнітивної діяльності експертної системи в загальну ієрархію подання професійних знань. Формалізовано систему еволюційного узагальнення теоретико-множинної моделі базових концептів, систему онтологічного узагальнення еволюції знань і методів їх обробки, що дає змогу створювати універсальні алгоритми побудови знань і логічного висновку. Удосконалено формальний апарат подання і використання онтологій, інваріантний по відношенню до конкретних професійних галузей, що сприяє побудові універсальних систем підтримки прийняття рішень. Розроблено програмний комплекс системи підтримки рішень для автоматизації диспетчерського оперативного управління нормальними і аварійними режимами енергосистеми. Запропоновано схему впровадження СППР в середовище діючої АСДК енергосистем. Практична цінність розроблених онтологічних моделей знань, методів і засобів їх використання перевірені при вирішенні задач управління режимами енергосистеми в нормальних і аварійних умовах. Економічна ефективність системи підтримки прийняття рішень в нормативних і аварійних умовах експлуатації об'єктів керування була оцінена. При усуненні кризових ситуацій практичне підвищення надійності диспетчерського персоналу при використанні СППР досягло 37,2%.

Файли

Схожі дисертації

0423U100160

Ситніков Олексій Володимирович

Моделювання та автоматичне керування тепловим режимом скловарної печі ванного типу

0523U100075

Юхимчук Марія Сергіївна

Децентралізоване координаційне керування розподіленими кібер-фізичними системами з багатозональними тепловими об’єктами

0522U100118

Козлов Олексій Валерійович

Методи та моделі оптимізаційно-орієнтованого синтезу для удосконалення інтелектуальних систем керування нелінійними динамічними об’єктами.

0522U100028

Зінченко Сергій Миколайович

Теоретичні та практичні засади автоматизації процесів керування рухом суден на основі відкритих модульних систем

0522U100021

Мацуй Анатолій Миколайович

Методологічні засади енергоефективного інваріантного керування подрібненням-класифікацією руд на основі непрямих прогностичних оцінок характеристик сировини та обладнання