Селіхов Д. А. Сільськогосподарський кредит на українських землях Російської імперії у 1861-1917 рр.: історико-правове дослідження

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100064

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

14-05-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 08.727.04

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертація є першим комплексним дослідженням, в якому на основі всебічного опрацювання наукової літератури, вивчення нормативно-правових актів, раніше невідомих історико-правовій науці архівних документів і матеріалів та інших джерел, проводиться історико-правове дослідження кредитування сільськогосподарських товаровиробників на українських землях Російської імперії у 1861-1917 роках. У роботі досліджуються особливості правового регулювання державного кредитування сільськогосподарських товаровиробників, організаційно-правові основи їх кредитування органами земського самоврядування Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Присвячується увага організаційному облаштуванню та правовому забезпеченню діяльності акціонерних земельних банків, ощадно-позичкових та кредитних товариств як форм кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі приватного капіталу. Розглядаються правововіоснови діяльності таких установ дрібного кредитування селянства у Російській імперії як волосні на сільські громадські каси, основний капітал яких формувався за рахунок коштів відповідної громади та сільських банків.

Файли

Схожі дисертації