Цікало Є. І. Розвиток системної інтеграції в управлінні підприємствами

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0524U000006

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08-01-2024

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.03

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Об’єкт дослідження - системна інтеграція в управлінні підприємствами. Метою дисертаційної роботи є розроблення концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад розвитку системної інтеграції в управлінні підприємствами. Методи дослідження: системний, групування і систематизування, історичний, експертних оцінок, порівняння, аналізу і синтезу, статистичний аналіз, структурно-логічного аналізу, індукції та дедукції, алгебри логіки, кореляційного аналізу, морфологічний аналіз, графічний. Вперше розроблено інтеграційну базис-платформу управління підприємствами, на якій функціонуватиме механізм ухвалення і реалізації управлінських рішень; концепцію ідентифікування комплексного стану суб’єкта господарювання, що охоплює економічну й інтеграційну складові та враховує самоорганізаційні перетворення в системі управління; інформаційно(сигнально)-алгоритмічну модель процесів ухвалення та реалізації ієрархічно субординованих управлінських рішень на основі формалізування взаємодії керівного і керованого елементів системи управління на підприємстві; концепцію структурного позиціонування інформаційно-економічного механізму ухвалення та реалізації управлінських рішень в інтегрованій системі управління на підприємстві. Удосконалено модель реалізації інтеграційного процесу в умовах рефлексної взаємодії агентів-суб’єктів господарювання, концептуальні положення щодо якісного оцінювання стану суб’єкта господарювання як комплексного, в якому синергетично поєднані економічний та інтеграційний стани, алгоритм поєднання стандартів інтегрованого звітування і стандартів систем (підсистем) управління, які утворюють інтегровану систему управління підприємствами на основі базових категорійних елементів, інтеграційних і самоорганізаційних ознак, інформаційних блоків звітування й підсистем управління, методологічні основи побудови і функціонування інтегрованої системи управління на підприємстві шляхом уведення до неї інтеграційного базису як платформи об’єднання різних підсистем, методичний підхід до оцінювання фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання з врахуванням податкового навантаження. Набули подальшого розвитку теоретичні основи оцінювання комплексного стану суб’єкта господарювання, змістовна сутність інтеграційного та інтегрованого процесів у ході розвитку системної інтеграції в управлінні підприємствами, трактування понять інтегрованого звітування та інтеграції підсистем системи управління підприємства як взаємопов’язаних. Результати дослідження використані у діяльності підприємств та організацій. Сферою використання авторських пропозицій є підприємства та організації.

Публікації

Цікало, Є., 2022. Системна інтеграція в управлінні підприємствами: теоретико- концептуальні основи. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 63, с. 123-132.

Цікало, Є., 2022. Теоретико-концептуальні основи реалізації інтеграційного базису системи управління суб’єкта господарювання. Вісник економіки: збірник наукових праць, 2, с. 8-19.

Цікало, Є., 2022. Інтеграційна основа інформаційного забезпечення рішень в стандартизованій системі менеджменту. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки», 1 (97), с.77-89.

Цікало, Є.І., 2022. Уніфіковані управлінські елементи в інтегрованій системі управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 2 (60), с. 119-123.

Кузьмін, О.Є., Цікало, Є.І., Дорошкевич, К.О. та Колінко, Н.О., 2022. Методичні положення з аналізування інтеграційних процесів в управлінні підприємствами. Економічний аналіз, 32 (3), с. 31-40.

Цікало, Є., 2022. Інформаційно-економічні інтеграційні ознаки системи управління суб’єкта господарювання. Ефективна економіка, 4.

узьмін, О.Є., Цікало, Є.І., Дорошкевич, К.О. та Колінко, Н.О., 2022. Оцінювання самоорганізації інтеграційних процесів в управлінні підприємствами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління», 6 (2), с. 143-153.

Цікало, Є., 2021. Інтеграційний чинник в стандартизації системи управління і звітності суб’єкта господарювання. Формування ринкової економіки в Україні, 46, с.98-106.

ікало, Є., 2021. Інтеграційні рішення в розробці корпоративної звітності. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 61, с. 174-183.

Цікало, Є.І., 2019. Поєднання інтеграції і самоорганізації управління діяльністю суб’єкта господарювання: теоретичні основи та концептуальний підхід. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць, 2-3 (70-71), с. 179-187.

Цікало, Є.І., 2019. Підхід до ідентифікації стану суб’єкта господарювання. Бізнес Інформ, 1, с. 27-33.

Цікало, Є.І., 2019. Теоретико-концептуальні основи якісного оцінювання стану суб’єкта господарювання. Проблеми економіки, 1 (39), с. 155-163.

Цікало, Є.І., 2019. Інтеграційний процес у рефлексивному управлінні діяльністю суб’єктів господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 6 (1), с. 216-220.

Цікало, Є., 2018. Структурування інформаційно-економічного механізму прийняття і реалізації рішень в інтегрованій системі управління суб’єкта господарювання. Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць, 39, с.179-189.

Цікало, Є., 2018. Концепція параметризації процедур прийняття і реалізації рішень в інтегрованій системі управління. Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць, 40, с. 241-246.

Цікало, Є., 2016. Формування інтеграційного базису системи управління суб’єкта господарювання. Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць, 35 (2), с. 287-293.

Цікало, Є., 2016. Функціонування і розвиток інтегрованих систем управління в умовах динамічних змін. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 53 (1), с. 187-195.

Цікало, Є.І., 2015. Моделювання оцінювання впливу податкового навантаження на результати діяльності підприємства за обліково-аналітичним підходом. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 52, с. 345-349.

Цікало, Є.І., 2014. Формалізація взаємодії елементів системи управління через процеси прийняття і реалізації рішень. Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць, 31 (2), с. 383-390.

Цікало, Є., 2013. Властивості інтегрованих систем управління: кібернетичний аспект формування та реалізації. Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України, 23.10, с. 349-355.

Цікало, Є.І., 2013. Інтегровані інформаційні системи управління: властивості і принципи, проблеми і діалектика розвитку. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 49, с. 157-164.

Цікало, Є., 2012. Облікова система підприємства: категорія і системоутворюючі ознаки. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 46, с. 220-228

Цікало, Є., 2011. Моделювання розрахунків податку, альтернативного до податку на додану вартість. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 45, с. 307- 313.

Цікало, Є.І., 2010. Реалізація функцій управління бізнес-процесами в обліковій системі. Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць, 21 «Фінансово-економічні перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації», с. 395-399.

Цікало, Є.І. та Плекан, М.В., 2009. Аналіз нормативно-правової бази обліку гудвілу. Экономика Крыма: Научно-практический журнал, 28, с. 39-42.

Цікало, Є.І., 2008. Оперативне управління за центрами відповідальності. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 5, с. 215-222.

Цікало, Є. та Проць, А., 2007. Особливості реалізації стадій створення інформаційної системи обліку в умовах використання базових проектних рішень. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 576, с. 463-467.

Цікало, Є.І. та Калайтан, Т.В., 2006. Організаційно-методичні й інформаційні аспекти диференціації та інтеграції обліку на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 35, с. 281-288.

Біленька, Н. та Цікало, Є., 2005. Стандартизація економічної експертизи фінансового стану підприємства. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні: наук. збірник, 15 (2), с. 83-89.

Цікало, Є. та Проць, А., 2004. Обліково-аналітичне забезпечення управління складними господарськими формуваннями. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 33, с. 201-204.

Цікало, Є.І. та Артюшок, К.А., 2004. Завдання і методика проведення внутрішнього аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств. Науковий вісник: збірник наук.-техн. праць, 14.1, с. 202-205.

Цікало, Є.І. та Кисіль, Н., 2003. Інформаційні технології як конкурентна перевага в управлінні якістю. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 32, с. 190- 193.

Цікало, Є. та Сиротяк, Р., 2003. Організаційно-методичні засади побудови інформаційної системи бухгалтерського обліку в організації. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник, 12 «Розвиток трансформаційної економіки України», с. 254-257.

Цікало, Є.І., 2002. Побудова системи розподільного опрацювання облікової інформації: сучасні організаційні і технологічні рішення. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник, 11 «Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів», с. 429-434.

Цікало, Є.І., 2001. Взаємодія користувачів і проектувальників у процесі створення інформаційної системи обліку. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 30, с. 251-257.

Калайтан, Т., Проць, А. та Цікало, Є., 2001. Моделювання методологічних елементів облікового, контрольного і аналітичного процесів. Формування ринкової економіки України: науковий збірник, 7 «Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України», с. 290-298.

Яремко, У.Й. та Цікало, Є.І., 2000. Моделювання кореспонденції бухгалтерських рахунків. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 9, с. 58-60.

Аніловська, Г.Я. та Цікало, Є.І., 2000. Аудиторська оцінка автоматизованої системи внутрішнього контролю. Торгівля, комерція, підприємництво, 3, с. 141- 145.

Цікало, Є.І., 2000. Трансформаційні структурні зміни в інформаційних системах обліку. Формування ринкової економіки України: науковий збірник, 6 «Трансформація економічної системи в Україні», с. 346-349.

Tsikalo, E., 2013. The conceptual basis making and implementing decisions in integrated management systems. Prace z zakresu nauk spolecznych. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zeszyt Naukowy, 14, s. 111-125

Iryna Bashynska, Hanna Smokvina, Kseniia Bondarevska, Tetyana Semigina, Yevhen Tsikalo, Viktoriia Terletska, 2023. Unleashing sustainable recovery and development: analyzing European countries' labor market experience. Acta Innovations ,49, pp. 5-16.

Danik, N., Rud, I., Symonenko, O., Bilousko, T. and Tsikalo, Ye., 2023. Directions of the development of the digital economy in the conditions of military conflicts. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 1 (48), pp. 238-248.

Dragan I., Brezden, V., Sidelkovskyi, O., Dziubenko, O. and Tsikalo, Ye., 2023. Legal support of financial activity of socio-economic systems. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2 (49), pp. 80-87.

Sikora, L.S., Lysa, N.K., Tsikalo, Y.I. and Fedevych, O.Y., 2023. System-Information and Cognitive Technologies of Man-Made Infrastructure Cyber Security. Journal of Cyber Security and Mobility, 12(03), 389-414.

Hentosh, L., Tsikalo, Ye., Kustra, N. and Kutucu, H., 2022. ML-based Approach for Credit Risk Assessment Using Parallel Calculations. CEUR Workshop Proceedings (CITRisk 2022), 3422, pp. 161-173.

Цікало, Є.І., 2010. Побудова і функціонування облікових систем в умовах використання мереж автоматизованих робочих місць. Збірник наукових праць Європейського університету «Гуманітарно-економічні проблеми суспільства», 6, с. 249-253.

Цікало, Є.І. та Проць, А.Г., 2009. Структурування інтегрованої системи фінансового і управлінського обліку. Збірник наукових праць Європейського університету «Гуманітарно-економічні проблеми суспільства», 5, с. 71-76.

Цікало, Є.І., 2008. Інтеграційні основи взаємодії центрів відповідальності. Збірник наукових праць Європейського університету «Гуманітарно-економічні проблеми суспільства», 4, с. 60-65.

Цікало, Є.І., 2022. Самоорганізаційний чинник в системній інтеграції управлінської діяльності підприємств. В: Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: IV Міжнародна наукова конференція. Суми, Україна, 7 Жовтень 2022. Вінниця: Європейська наукова платформа.

Цікало, Є.І., 2022. Передумови протидії дезінтеграційним загрозам в системній інтеграції управлінської діяльності підприємств. В: Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеко-орієнтованого управління в умовах глобалізації: XI Міжнародна науково-практична конференція. Харків, Україна, 17-18 Листопад 2022. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Цікало, Є.І., 2022. Вплив інтеграційного процесу на формування інформації про сталий розвиток підприємства. В: Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: V Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 28-29 Жовтень 2022. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Цікало, Є. 2022. Напрями розвитку системної інтеграції в управлінні підприємствами. В: Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: V Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 18-19 Листопад 2022. Львів: Растр-7.

Цікало, Є.І. та Пелех, У.В., 2018. Обліково-інформаційна нечіткість в прийнятті і реалізації рішень за господарськими операціями. В: Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Чернігів, Україна, 27 Листопад 2018. Чернігів: ЧНТУ.

Цікало, Є.І., 2018. Розвиток облікової функції в інтегрованій системі управління. В: Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в сьогоденні: Міжнародна науково- практична конференція. Київ, Україна, 20 Грудень 2018. Київ: КНАУ.

Цікало, Є., 2017. Завдання інтеграційних і самоорганізаційних управлінських рішень. В: Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 25-26 Травень 2017. Львів: Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи».

Цікало, Є., 2017. Формування інформації про стан суб’єкта господарювання з врахуванням інтеграційного чинника діяльності. В: Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 19-21 Жовтень 2017. Львів: Видавництво «Левада».

Цікало, Є., 2016. Позиціювання функції обліку в процесах інтеграції і самоорганізації. В: Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 18-19 Квітень 2016. Львів: ЛНУ ім. І. Франка.

Цікало, Є.І., 2015. Обліковий фактор в прийнятті і реалізації інтегрованих рішень. В: Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю і аналізу: Міжнародна науково-практична конференція. Івано- Франківськ, Україна, 16-17 Жовтень 2015. Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ.

Цікало, Є., 2014. Вимоги до компонентів інформаційно-економічного механізму прийняття і реалізації рішень в інтегрованих системах управління. В: Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Всеукраїнська науково- практична конференція. Львів, Україна, 23-25 Жовтень 2014. Львів: Ліга-Прес, 2014.

Цікало, Є.І., 2013. Підхід до формалізації господарської операції, обумовленої управлінським рішенням. В: Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління: ХІІ Міжнародна наукова конференція. Житомир, Україна, 24-25 Жовтень 2013. Житомир: ЖДТУ.

Цікало, Є.І., 2013. Ризики в аудиті інтегрованих інформаційних систем управління. В: Майбутнє-аудит: Міжнародна науково-практична конференція. Кривий Ріг, Україна, 27 Листопад 2013. Кривий Ріг: Видавець Р. Козлов.

Цікало, Є., 2008. Інтеграційні аспекти розвитку інформаційних систем обліку. В: Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 7 Листопад 2008. Львів: Львівська філія Європейського університету.

Цікало, Є., 2007. Координація рішень в центрах відповідальності. В: Проблеми економічної кібернетики: ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція. Львів, Україна, 3-5 Жовтень 2007. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Цікало, Є. та Біленька, Н., 2007. Організаційно-процесуальна будова експертизи фінансового стану підприємства. В: Проблеми економічної кібернетики: ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція. Львів, Україна, 3-5 Жовтень 2007. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Цікало, Є. та Проць, А., 2007. Підхід до координації робіт із створення інформаційної системи обліку. В: Обліково-аналітичне забезпечення систем менеджменту підприємства: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 20-22 Квітень 2007. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Цікало, Є., 2005. Структурування системи внутрішньогосподарського обліку. В: Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 25-26 Березень 2005. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.

Цікало, Є.І. та Калайтан, Т.В., 2003. Напрямки вдосконалення аналітичної роботи в системі фінансового менеджменту виробничо-торгівельної діяльності підприємств. В: Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 24-25 Жовтень 2003. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.

Цікало, Є.І., 2002. Інформаційні технології в реінженірингу бізнес-процесів. В: Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 26-27 Вересень 2002. Львів: Інтереко.

Цікало, Є.І. та Шквір, В.Д., 2001. Методичне забезпечення проектування інформаційних систем за участю фахівців з обліку і аудиту. В: Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 26-27 Квітень 2001. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.

Цікало, Є.І., 2000. Прикладний аспект підготовки бухгалтерів. В: Формування нової парадигми економічної освіти в Україні: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 19-20 Жовтень 2000. Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.

Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М., 2004. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Цікало Є.І., 1992. Автоматизація бухгалтерського обліку і контролю на основі використання автоматизованих робочих місць. К: Міносвіти.

Мних Є.В., Хом’як Р.Л., Цікало Є.І., 1991. Організація економічного аналізу господарської діяльності в умовах його автоматизації. К.: УМК ВО.

Файли

Схожі дисертації