Беля А. Р. СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100073

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Управління та адміністрування. Фінанси, банківська справа та страхування

10-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.154.002

Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України"

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретичних засад, розробленню практичних рекомендацій щодо розвитку системи бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. У роботі визначено сутність і принципи функціонування системи бюджетного контролю на місцевому рівні, а також проведено аналіз міжнародного досвіду щодо здійснення контрольних заходів державними органами контролю, у тому числі й на місцевому рівні. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до функціонування бюджетного контролю на місцевому рівні. На підставі аналізу світового досвіду функціонування систем фінансового контролю (зокрема щодо функцій та особливостей організації бюджетного контролю на місцевому рівні) запропоновано шляхи оптимізації системи фінансового контролю в Україні. Аналітична частина роботи присвячена аналізу і виявленню проблемних аспектів функціонування системи бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні. Визначено, що управління бюджетними ресурсами в територіальних громадах часто супроводжується такими ключовими проблемами, як: неефективне управління доходами і витратами бюджетів ТГ; неефективне управління комунальним майном і земельними ресурсами; невиконання або неповне виконання бюджетних програм, зокрема недотримання структури та обсягів витрат у межах бюджетних програм; відсутність належно визначених результативних показників виконання бюджетних програм, що призводить до неможливості оцінки їх виконання та ефективності витрачання коштів місцевого бюджету; недостатня кваліфікація працівників фінансових підрозділів (характерно, зокрема, для нечисельних територіальних громад і громад із порівняно низькими обсягами власних доходів місцевих бюджетів) тощо. Означені особливості та проблеми організації системи бюджетного контролю на місцевому рівні стали підставою для розроблення Концепції розвитку системи бюджетного контролю на місцевому рівні, що передбачає вирішення низки завдань інформаційного, правового та організаційного характеру і дозволить знизити рівень втрат часу, ресурсів під час перевірки місцевих бюджетів суб’єктами системи бюджетного контролю. Обґрунтовано організаційно-економічні засади формування платформи (автоматизованої системи) обміну інформацією про планування та результати контрольних заходів щодо місцевих бюджетів територіальних громад. Формування такої платформи дозволить сконцентрувати і систематизувати інформацію про проведені (та планові) заходи контролю, забезпечить оперативність розміщення такої інформації та розширить можливості доступу до неї всіх зацікавлених сторін.

Файли

Схожі дисертації