Іванов А. В. Реалізація політики зайнятості щодо підтримки підприємництва в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100368

Здобувач

Спеціальність

  • 281 - Публічне управління та адміністрування

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.891.016

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Анотація

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні особливостей реалізації політики зайнятості щодо підтримки підприємництва в Україні та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів влади у даній сфері. У дисертації вперше запропоновано оптимізаційний механізм реалізації політики зайнятості щодо підтримки та розвитку підприємництва в Україні, у межах якого розглянуто перспективи підтримки та розвитку підприємництва в Україні. На загальнодержавному рівні зокрема запропоновано: удосконалити нормативно-правове забезпечення підтримки та розвитку підприємництва в Україні; скоротити обсяги дефіциту матеріальних ресурсів для розвитку підприємництва в Україні шляхом надання державної підтримки у межах ДПП та СП; урегулювати механізм кредитування вітчизняних підприємств; створити ефективну систему податкового регулювання суб’єктів підприємництва; надати державну допомогу суб’єктам підприємництва у розвитку експортоорієнтованої діяльності; забезпечити оптимальний рівень державного замовлення на виробництво вітчизняних товарів і послуг; створити рівні матеріально-ресурсні, фінансово-кредитні, інвестиційні, інформаційні, інноваційно-технологічні та інші умови господарювання малих, середніх і великих підприємств. На регіональному рівні запропоновано: забезпечити гарантоване та систематичне фінансування програм підтримки і розвитку підприємництва на рівні ОТГ; установити належний контроль за використанням коштів, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва на регіональному рівні; створити ефективно функціонуючу систему взаємодії великого та малого бізнесу в регіонах; забезпечити рівномірне розміщення та розвиток суб’єктів підприємницької діяльності між окремими регіонами України; розвинути мережу регіональних центрів розвитку підприємництва. Автор удосконалив систему принципів державного управління зайнятістю, яку визначено таким чином: а) принципи формування державної політики зайнятості (законності, рівності, системності, ефективності, стимулювання, координації, співробітництва); б) процедурні принципи діяльності органів зайнятості (оперативності, своєчасності, доступності, зручності, захищеності персональних даних); в) принципи функціонування ринку праці (послідовності, адекватності завдань, збалансованості засобів регулювання). У роботі також удосконалено інструментарні складові механізму реалізації державної політики зайнятості в частині розвитку підприємницької діяльності, який повинен включати: 1) якісну законодавчо-нормативну базу; 2) бюджетно-фінансове забезпечення напрямків політики, що визначені законодавчо; 3) прогнозування та програмування (аналіз і систематизація проблем, постановка цілей і завдань, прогнози розвитку подій); 4) розроблення програм, що мають відповідати стратегічним пріоритетам соціально-економічної політики; 5) систему організації контролю за виконанням (моніторинг виконання, адміністративний аудит, контроль (внутрішній та зовнішній). Сформульовано проблеми та перспективи впровадження зарубіжного досвіду щодо створення та функціонування публічних інституцій підтримки підприємництва в Україні. З’ясовано, що основними проблемами розвитку підприємництва в Україні є: недостатність рівня підготовки кадрового забезпечення реалізації та розвитку підприємництва; нерозвинений потенціал та невідповідність потребам ринку праці фінансово-кадрового забезпечення підтримки та розвитку підприємництва; недостатність підтримки експортоорієнтованої діяльності суб’єктів вітчизняного підприємництва; низька ефективність стимулюючої інвестиційно-інноваційної політики щодо підтримки та розвитку підприємництва; недосконалість системи реєстраційних процедур, які негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності; недосконалість системи ліцензування як однієї із основних засад державного регулювання політики підтримки та розвитку підприємництва; недостатня ефективність наявної системи оподаткування діяльності представників вітчизняного бізнесу та неузгодженість заходів з оптимізації податкової політики; недосконалість нормативно-правової бази у сфері підтримки та розвитку підприємництва. Ключові слова: держава, державне управління, ринок праці, зайнятість, політика зайнятості, підприємництво, підтримка підприємництва, розвиток підприємництва, зарубіжний досвід.

Файли

Схожі дисертації