Альгзаві І. І. Клініко-патогенетичні закономірності перебігу та ефективності лікування гострого коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100431

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

24-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 20.601.025

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена проблемі гострого коронарного синдрому шляхом вивчення чинників ризику у такого контингенту хворих. Головною причиною захворюваності та смертності населення світу залишаються серцево-судинні захворювання, незважаючи на незначне стримання їхнього приросту в країнах високого економічного розвитку впродовж останнього десятиріччя. Основну частку при цьому складає ішемічна хвороба серця. Для гострого коронарного синдрому в хворих на поєднання артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу притаманні: вищий ризик розвитку тяжчого перебігу гострої серцевої недостатності за Killip (φ=+0,24) та небажаних кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE (на 20,2 %); зростанням вмісту в крові креатиніну (на 9,9 %); кількості лейкоцитів, головним чином, за рахунок нейтрофілів (на 21,5 %); високі титри С-реактивного протеїну (на 15,8 %); низька фракція викиду лівого шлуночка (на 11,1 %); гірша якість життя (на 20,0 %). При цьому, спостерігали середньої сили прямий кореляційний зв'язок між фракцією викиду лівого шлуночка та вмістом креатиніну в плазмі крові (r=0,41), зворотний – між фракцією викиду лівого шлуночка та тривалістю комплексу QRS (rs=0,39; p<0,05). Встановлений середньої сили зв’язок між рівнем С-реактивного протеїну та кількістю лейкоцитів (r=0,43; p<0,05). Встановлено, що за умови мультисудинного пошкодження при гострому коронарному синдромі відбуваються найбільш значущі зміни структурно-функціонального стану міокарда, що характеризується збільшенням розмірів лівого передсердя, середніх значень КДО, КСО, КДР та КСР. Водночас, у таких хворих відмічена найнижча фракція викиду лівого шлуночка – (44,88±1,99) %. Відмічено асоціацію між вмістом С-реактивного протеїну (φ=+0,37), а також – рівнями NTproBNP (φ=+0,25) у крові хворих на гострий коронарний синдром із супутнім цукровим діабетом 2 типу та ймовірністю мультисудинного пошкодження. Головними прогностичними ознаками ризику ймовірності та проявів багатосудинного пошкодження в хворих на гострий коронарний синдром є: зростання віку (HR=1,027 (95 % CI, 1,011-1,051; p<0,001)) супутні артеріальна гіпертензія (HR=2,431 (95 % CI, 1,497-4,145; p<0,001)) чи цукровий діабет 2 типу (HR=2,756 (95 % CI, 1,568-4,287; p<0,001)), вміст у крові HbA1c (HR=5,451 (95% CI, 2,998-9,718; p<0,001)) чи NT-pro-BNP (HR=1,247 (95 % CI, 1,063-1,489; p=0,01)), а також – вищий бал за шкалою GRACE (HR=1,049 (95 % CI, 1,031-1,055; p<0,001)). Додаткове призначення до терапії, відповідної настановам, триметазидину (в дозі по 35 мг двічі на день упродовж, щонайменше, 28 днів) в хворих на гострий коронарний синдром обумовлює більш виразну редукцію больового синдрому та зменшення потреби в короткодіючих нітратах; потенціює зменшення рівнів у крові прандіальної глюкози за умови супутнього цукрового діабету (OR=0,134 (95% CI; 0,035-0,578)) чи його поєднання з артеріальною гіпертензією (OR=0,118 (95% CI; 0,027-0,541)); володіє протизапальними плейотропними ефектами (виразне зниження кількості лейкоцитів, за рахунок нейтрофілів, та рівня С-реактивного протеїну (OR=0,219 95 % CI; 0,108-0,448)); чинить адитивний ефект щодо зменшення рівнів в сироватці крові NT-pro-BNP; виразно покращує якість життя. Ключові слова: гострий коронарний синдром, чинники ризику, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, триметазидин. Галузь – медицина.

Файли

Схожі дисертації

0824U001338

Бондарєва Олена Олександрівна

Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого коронарного синдрому на тлі цукрового діабету 2 типу: оптимізація прогнозмодифікуючої терапії.

0824U001324

Максименко Ярослав Романович

Оптимізація консервативного лікування хворих на хронічний риносинусит з назальним поліпозом і наявністю показів до хірургічного лікування.

0824U001331

Волинський Денис Андрійович Андрійович

Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу серця після перенесеного інфаркту міокарда із супутньою артеріальною гіпертензією.

0824U001293

Орлова Ольга Вячеславівна

Непсихотичні психічні розлади у осіб, які доглядають за пацієнтами з деменцією

0824U001291

Вовк Орест Ярославович

Медико-соціальне обґрунтування функціонально-організаційної моделі раннього виявлення та профілактики візуальних форм злоякісних пухлин: рак шийки матки та рак молочної залози