Гузела І. А. Податкове регулювання страхового ринку України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100009

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Управління та адміністрування. Фінанси, банківська справа та страхування

03-01-2023

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.082.024

Західноукраїнський національний університет

Анотація

Об’єктом дослідження є податкове регулювання страхового ринку в контексті збалансування інтересів його учасників та держави. Мета дисертаційної роботи – поглиблення теоретико-методичних засад податкового регулювання страхового ринку України та розроблення практичних рекомендацій щодо напрямків його реформування в контексті збалансування інтересів учасників страхових відносин та держави. Методологія наукового дослідження базується на системному, діалектичному й інституціональному підходах до загальнотеоретичного осмислення податкового регулювання як важливого сегмента державного регулювання страхового ринку. При розв’язанні поставлених у дисертаційній роботі завдань використано: методи наукової абстракції і узагальнення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, спостереження і порівняння – при теоретичній концептуалізації податкового регулювання страхового ринку та окреслення його методологічних домінантів й еволюційно-інституціональних засад; емпіричного опису, групування, статистичного порівняння, вибіркових досліджень – у процесі дослідження реалій оподаткування страхових компаній; методи описової статистики, факторного, канонічного, кореляційного та композиційного аналізу – з метою окреслення детермінантів динаміки оподаткування страхової діяльності та оптимізації бази оподаткування страховиків з врахуванням бюджетних ризиків. До найбільш значущих наукових результатів, отриманих особисто авторкою, що містять наукову новизну, належать такі: удосконалено: науково-теоретичні підходи до висвітлення сутності податкового регулювання страхового ринку як цілеспрямованого впливу держави на страховий ринок; класифікацію інструментів податкового регулювання страхового; науково-методичні підходи до визначення детермінант динаміки оподаткування страхової діяльності, що базуються на факторному, кореляційному і канонічному аналізі; теоретико-методичні засади оцінювання варіативності бази оподаткування страхових компаній; набули подальшого розвитку: інституціональні засади податкового регулювання страхового ринку; теоретико-методичний підхід до моніторингу результативності діяльності страхових компаній в контексті систематизації основних складових та ключових показників за визначеними критеріальними ознаками; науково-методичний інструментарій щодо моделювання альтернативного сценарію оподаткування доходів (прибутків) страховиків. Практична цінність результатів дисертації полягає в розробленні науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення податкового регулювання страхового ринку в Україні. Пропозиції автора щодо внесення змін до визначення об’єкта оподаткування страховика за ставкою 3%, з якого слід виключити суми страхових платежів, внесків і премій, переданих у перестрахування з подальшим їх оподаткуванням в перестраховика, стосовно застосування альтернативної системи оподаткування валових страхових надходжень та уникнення подвійного оподаткування доходів страховиків використано в практичній діяльності Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області (довідка №8319/6/09-19-00 від 11.08.2021). Рекомендації автора щодо формування науково-обґрунтованої методики розрахунку податкових різниць, які пов’язані з формуванням страхових резервів та на які коригується оподатковуваний прибуток, взяті для використання Асоціацією «Страховий бізнес» при розробці пропозицій для Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України, Міністерства фінансів України та Національного банку України щодо модернізації оподаткування страховиків (довідка № 326/1 від 07.09.2020). Основні положення та результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес Західноукраїнського національного університету при викладанні дисциплін «Податкова система», «Страхування», «Страховий менеджмент».

Файли

Схожі дисертації