Васечко Є. В. Двоступеневі DC/AC перетворювачі підвищеної ефективності

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001810

Здобувач

Спеціальність

  • 171 - Електроніка

21-06-2024

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.050.139-5703

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 171 – Електроніка (17 – Електроніка та телекомунікації). – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2024. Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної задачі, пов’язаної з розробкою нових та удосконаленням існуючих схемотехнічних рішень і алгоритмів керування у DC-DC ступені перетворення та використання у DC-AC ступені спеціальних несинусоїдальних форм напруги. Мета роботи – поліпшення енергетичних та якісних характеристик двоступеневих перетворювачів напруги, а саме: зменшення потужності статичних втрат в активних елементах DC-DC перетворювача; компенсації пульсацій вхідного струму; зменшення маси та габаритів перетворювача; зменшення потужності динамічних втрат в активних елементах DC-АC перетворювача за рахунок використання несинусоїдальних форм напруг; зменшення коефіцієнта гармонік вихідної квазісинусоїдальної напруги при використанні несинусоїдальних форм при одно і трифазному виконанні DC-AC ступені перетворення. Об’єктом дослідження є процес перетворення енергії у двоступеневих DC/AC перетворювачах напруги. Предметом дослідження є схемотехнічні рішення, алгоритми роботи, несинусоїдальні форми напруг у двоступеневих DC/AC перетворювачах. За результатами дослідження отримано такі наукові результати: 1. Вперше запропоновано метод еквівалентного елемента для порівняння потужності статичних втрат у активних елементах DC-DC перетворювачів (MOSFET ключі, випрямні діоди) із принципово різною їх кількістю та робочими напругами у топологіях, який дозволяє забезпечити рівнозначність елементів і наблизити до реальних результати порівняльних оцінок. 2. Вперше проведено порівняльний аналіз потужності статичних втрат в активних елементах ізольованих DC-DC перетворювачів різних топологій, у тому числі з різним числом фаз комутації, в умовах діапазонної зміни вхідної напруги і з використанням метода еквівалентного елемента, що забезпечує адекватність порівняння топологій з різною кількістю активних елементів. 3. Вперше запропоновано та досліджено компенсаційний метод зниження низькочастотних пульсацій вхідного струму в одноконтурній системі стабілізації напруги у DC-DC перетворювачі у складі двоступеневої топології. Метод дозволяє простим алгоритмічним шляхом збільшити у перетворювачі вихідний опір на змінному струмі і цим зменшити низькочастотні пульсації вхідного струму та втрати потужності у DC-DC ступені перетворення. 4. Отримані залежності рівня вищих гармонік у спектрі вихідної напруги мостового інвертора від тривалості інтервалів комутації трапецеїдальної напруги у напівмостових перетворювачах з лінійною та синусоїдальною формою фронтів. Ці залежності дозволяють обрати оптимальну тривалість інтервалів комутації для отримання мінімального значення коефіцієнта гармонік вихідної напруги при одночасному зменшені потужності динамічних втрат у IGBT ключах при формуванні однофазної і трифазної квазісинусоїдальної напруги. Запропоновано нову аналітичну функцію спеціальної форми фронтів трапецеїдальної напруги, при застосуванні якої досягається повне придушення вищих гармонік і формується синусоїдальна напруга при одночасному зниженні потужності динамічних втрат. 5. Вперше запропоновано використання у однофазному мостовому DC-AC перетворювачі комплементарних форм з не синусоїдальними напругами у напівмостових перетворювачах при комбінованій модуляції, що дозволяє зменшити масогабаритні показники дроселя у вихідному фільтрі. Досліджені умови досягнення мінімального рівня динамічних втрат в елементах комутації при допустимому рівні синфазної завади. Результати дисертаційної роботи використані на НВП «Імпульс» (м. Запоріжжя) при розробці та виробництві двоступеневих DC/AC перетворювачів напруги з потужністю 1-10 кВт (акт про використання матеріалів дисертаційної роботи при виробництві перетворювачів від 21.02.2024 р., представлений у додатку дисертаційної роботи).

Публікації

Васечко Е.В. Снижение низкочастотных пульсаций входного тока DC-DC преобразователей в составе инверторов / Колосов В.И., Васечко Е.В. // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. Харків, 2013. Т.1, №8 СВ. С.130-137.

Васечко Е.В. Формирование квазисинусоидального напряжения в мостовых инверторах / Колосов В.И., Васечко Е.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків, 2017. Вип. 27 (1249). С.318-323.

Васечко Є.В. Підвищення якості вихідної квазісинусоїдальної напруги в мостовому інверторі / Колосов В.І., Васечко Є.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків, 2018. Т.1, № 26 (1302). С. 95-102. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.14

Vasechko E.V. Selection an Effective Implementation of a Multiphase Isolated DC-DC Converter / Kolosov V.I., Vasechko E.V. // IEEE 4th International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) (м. Стамбул, Туреччина, 7–11 вересня 2020 р.). Istanbul, Turkey, 2020. – P. 20-26. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS51250.2020.9263109

Vasechko Y. Selection Types of Topologies of Isolated Boost DC-DC Converters / Kolosov V., Sokol Y., Vasechko Y. // IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) (м. Харків, 13–17 вересня 2021 р.). Kharkiv, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 2021. – Р. 255-261. DOI: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek53812.2021.9570057

Vasechko E. V. Estimation of the characteristics of a bridge inverter with complementary forms of non-sinusoidal half-bridge voltages / Kolosov V.I., Vasechko E.V. // IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) (м. Харків, 03–07 жовтня 2022 р.). Kharkiv, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 2022. – Р. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916430

Vasechko Y. Multiphase Isolated DC-DC Converter With Combined Magnetic Elements / Vasechko Y. // IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) (м. Харків, 02-06 жовтня 2023 р.). Kharkiv, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 2023. – Р. 1-5. DOI: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek61412.2023.10312960

Vasechko E. New active clamp circuit for current-fed galvanically isolated DC/DC converters / Zakis J., Vinnikov D., Kolosov V., Vasechko E. // IEEE International Conference on Compatibility and Power Electronics (CPE) (м. Любляна, Словения, 5–7 червня 2013 р.). Ljubljana, Slovenia, 2013. – Р. 353-358. DOI: https://doi.org/10.1109/CPE.2013.6601183

Патент UA 145573, МПК H02M 7/527 (2006.01). Спосіб формування вихідної напруги у мостовому інверторі / Е.В. Васечко, В.І. Колосов // Опубл. 28.12.2020, Бюл. №.24. 9 c.

Патент UA 149775, МПК H02M 3/355 (2006.01). Багатофазний ізольований перетворювач постійного струму / В.І. Колосов, Е.В. Васечко // Опубл. 01.12.2021, Бюл. №48. 12 c.

Схожі дисертації