07 Історичні науки

0599U000571

Докашенко Віктор Миколайович

Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті - 80-ті рр.

0599U000525

Коппель Олена Арнольдівна

Проблема безпеки Перської затоки в 70-ті - 90-ті роки.

0599U000440

Сворак Степан Дмитрович

Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х - першої половини 60-х років ХХ століття.

0599U000419

Магомедов Борис Вікторович

Черняхівська культура.Проблема етносу

0599U000418

Бєсов Леонід Михайлович

Управління науково-технічним розвитком промисло вості України у 70-80-і роки: уроки історії

0599U000409

Симоненко Олександр Володимирович

Сармати Північного Причорномор'я. Хронологія, періодизація та етно-політична історія

0599U000347

Філіпова Людмила Яківна

Бібліографічні системи України в інформаційно-комп'ютерному середовищі: теорія, організація, технологія.

0599U000320

Хорошун Борис Іванович

Продовольча політика в Україні в 1920-1930-х роках

0599U000312

Гусєв Віктор Іванович

Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. - 1921 р.).

0599U000299

Русначенко Анатолій Миколайович

Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х - початок 1990-х років.

0599U000279

Гоцуляк Віктор Володимирович

М.Грушевський і українська історична наука (1880-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.): історіографія проблеми

0599U000271

Красівський Орест Якубович

Українсько-польські відносини в Східній Галичині в контексті національної політики Другої Речіпосполитої (1918-1923 рр.)

0599U000261

Добржанський Олександр Володимирович

Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

0599U000254

Подаляк Наталія Гордіївна

Приватносеньйоріальні міста Мекленбурга і торгово-політична система Ганзи у XII-XV століттях.

0599U000248

Антонюк Наталія Володимирівна

Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939–1944 роки)

0599U000247

Литвин Микола Романович

Українсько-польська війна 1918–1919 рр.

0599U000182

Гуржій Олександр Іванович

Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І.Скоропадського).

0599U000169

Коцур Віктор Петрович

Соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х - 30-х рр.: Історіографія.

0599U000148

Рубель Вадим Анатолійович

Походження військово-самурайської державності у традицій ній Японії (середина І тис. до н.е.-ХІY ст. н.е.)

0599U000136

Гелей Степан Дмитрович

Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (Українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку)

0599U000085

Кучінко Михайло Михайлович

Волинська земля в Х - першій половині ХІV ст. XIV в.

0599U000055

Голубко Віктор Євстафійович

Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради

0599U000054

Новохатько Леонід Михайлович

Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.)

0598U000348

Сас Петр Михайлович

Политическая культура запорожского казачества (конец ХУ1 - первая половина ХУ11 вв)

0598U000345

Щербак Виталий Алексеевич

Формирование казаческого сословия в Украине (вторая половина ХУ - середина ХУ11 в)

0598U000343

Сорочан Сергей Борисович

Торговля в Византии IY-IX веков. Структура и организация механизмов обмена

0598U000321

Кирсенко Михаил Владимирович

Чешские Земли в международных отношениях Центральной Европы 1918-1920 годов. политико-дипломатическая история из эпохи становления Чехословацкой республики

0598U000299

Вегеш Николай Николаевич

Закарпатье в контексте центральноевропейского политического кризиса накануне Второй мировой войны

0598U000190

Скрипник Анна Аркадьевна

Украинское этнографическое музееведение: становление и развитие

0598U000158

Дятлов Владимир Александрович

Низшие слои населения немецкого города и Реформация (вторая половина ХV - первая половина ХVI столетия)

0598U000095

Каденюк Александр Степанович

Реформы в агропромышленном комплексе Украины 90-х годов XX ст. (аспекты кадрового и научного обеспечения)

0598U000057

Зинченко Арсен Леонидович

Жизнь и деяния митрополита Василия Липковского

0598U000028

Иваницкая Ольга Павловна

Франкистская Испания. 1939-1975г.г.

0597U001074

Мандрик Иван Александрович

Проблемы возобновления государственности и политическое развитие Венгрии на превом этапе дуализма /1867-1890 годы/

0597U001066

Баран Владимир Кондратьевич

украина 1950-1960-х гг.: эволюция тоталитарной системы

0597U001059

Довганич Емельян Дмитриевич

Проблемы истории Закарпатья накануне и в годы Второй мировой войны /1938-1945 гг./

0597U000509

Андрусишин Богдан Иванович

Рабочая политика украинских правительств (1917-1920 г.г.)

0597U000436

Левитас Феликс Львович

Евреи Украины в годы второй мировой войны

0597U000424

Козлитин Владимир Дмитриевич

Русская и украинская эмиграция в Югославии (1919-1945 гг.)

0597U000373

Малык Ярослав Иосипович

Насаждение советского режима в украинском селе/октябрь 1917-1920гг./

0597U000339

Половец Владимир Михайлович

Кооперативное движение в Левобережной Украине (1861-1917 гг.)

0597U000302

Рой Евгений Евгеньевич

португальская колониальная экспансия и ее влияние на политическое и социально-экономическое развитие Анголы (1945-1975)

0597U000290

Чишко Виталий Сергеевич

Биографистика как область исторической науки: историография и методология

0597U000258

Кулешов Сергей Георгиевич

Типология научных документов: история и современное состояние

0597U000237

Казьмирчук Г.Д.

Движение декабристов: Историография проблемы / 1917г. - средина 1930-х годов/

0597U000159

Кравченко В.В.

Применение искусственного холода для хранения продукции плодоводства

0597U000158

Кравченко В.В.

Украинская историография эпохи национального Возрождения /вторая половина ХУ111 - середина Х1Х столетия/

0597U000156

Поп Ю.И.

Идейное развитие чешского рабоченго движения в конце Х1Х - начале ХХ века /1890-1918 годы/

0597U000142

Котигорошко В.Г.

История населения Верхнего Потисья в латеноримское время /IIIв. до н.э.- IУ в. н.э./

0597U000134

Ивакин Глеб Юрьевич

0597U000131

Виднянский С.В.

Украинский вопрос в межвоенной Чехословакии

0597U000107

Сидоренко Е.Ф.

Украинские земли в международной торговле /IX-XУII в./.

0597U000050

Скорый Сергей Анатольевич

Кочевники предскифской и скифской поры в Днепровской Правобережной Лесостепи (вопросы этнокультурной истории)

0597U000038

Ботушанский Василий Мефодиевич

Сельское хозяйство Буковины во второй половине Х1Х - начале ХХ века

0597U000025

Крапивин Александр Васильевич

Болгарский земледельческий народный союз в политической борьбе первой четверти ХХ столетия

0597U000007

Гарань Алексей Васильевич

Становление и деятельность политической оппозиции в Украине в 1989 -1991 гг.

0596U001019

Крутиков Владимир Владимирович

Горнопромышленная буржуазия Донецко-Приднестровского региона и социально-экономическая политика царизма в пореформенный период /60-90-е гг. XIX в./

0596U000734

Пирко Василий Алексеевич

Освоение юга Украины в XVI-XVIII вв.

0596U000704

Королев Виктор Иванович

Деятельность политических партий в Крыму и Северной Таврии 1899-1918 гг

0596U000457

Волковинский Валерий Николаевич

Нестор Махно в истории национально-освободительной и социальной борьбы в Украине

0596U000425

Нестуля Алексей Алексеевич

Церковная старина Украины (1917-1941 гг.)

0596U000396

Кившарь Таисия Ивановна

Украинский книжный рух: книгоиздание и книгораспространение (1917-1923 гг.)

0596U000387

Баженов Лев Васильевич

Становление и развитие исторического краеведения Правобережной Украины /конец XVIII - первые демятилетия XXст./

0596U000375

Сергиенко Юрий Григорьевич

Этика левого радикализма в общественно-политической жизни Украины с начала ХХ столетия до 60-х годов

0596U000352

Боряк Геннадий Владимирович

Камеральная археография и археографическая украиника: теория и методология актуализации архивного документального наследия

0596U000347

Крупский Иван Васильевич

Печать как источник исследования национально-освободительного движения за Украинское государство (II пол.XIX - I четв. ХХ ст.)

0596U000326

Ильганаева Валентина Александровна

Библиотечное образование в контексте эволюции системы социальных коммуникаций

0596U000323

Стецкевич Виталий Викторович

Военно-мобилизационная кампания на Украине в первый период Великой Отечественной войны: Историография проблемы к кнтексте времени 40-90-х годов

0596U000281

Заремба Сергей Макарович

Украинское памятниковедение: история, теория, современность

0596U000188

Савчук Варфоломей Степанович

Историко-научный анализ деятельности естественнонаучных обществ Юга украины, Крыма и Бессарабии: вторая половина ХIХ - начало ХХ в.

0596U000184

Васюта Сергей Иванович

Социально-экологические проблемы Украины 70-90-х гг.

0596U000146

Павленко Виктория Викторовна

Украинско-болгарские отношения. 1918-1939 гг.

0596U000141

Лебеденко Александр Михайлович

Анархизм в Украине /конец XIX- начало XXст./

0596U000136

Жук Сергей Иванович

"Срединные" колонии (Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания) в контексте социокультурной истории ранней Америки (XVII-XVIII вв.)

0596U000121

Матвеева Леся Васильевна

Национальная Академия наук Украины: этапы развития и судьба ученых /Историко-источниковедческое исследование/

0596U000105

Чабан Анатолий Юзефович

Среднее Поднепровье в истории Украины с древних времен до середины XVII в.(геополитический аспект)

0596U000101

Парсамов Сергей Суренович

Демонология водной стихии у восточнославянских и угро-финских народов. опыт сравнительно-исторического изучения

0596U000068

Марочко Василий Иванович

Украинская крестьянская кооперация. Историко-теоретический аспект /1861-1929 гг./

0596U000046

Тхоржевский Роберт Иосифович

Бумажные денежные знаки и боны как историко-экономические источники и объект бонистики /1917-1925 гг./

0596U000043

Цыбулев Павел Николаевич

Физико-химические основы технологии получения оксидных катализаторов пиролизом растворов в плазме

0595U000681

Рамач Янко Юрьевич

История русинов Южной Венгрии (1745-1918)

0595U000671

Троян Сергей Станиславович

Идеология и практика германского колониализма в XYI-XIX вв.

0595U000666

Лантух Валерий Васильевич

Торговля в Украине в 1921-1932 гг.

0595U000664

Чувпило Александр Александрович

Идейно-политическая борьба в Индийском национальном конгрессе /20-30-е гг. XX в./

0595U000648

Звягинцев Геннадий Леонидович

Исследование и разработка технологий комплексной переработки вторичных серосодержащих ресурсов в целевые продукты

0595U000646

Гарчева Людмила Петровна

Политическая конфронтация и вооруженная борьба России с Украиной (1917-начало 1918 гг.)

0595U000632

Калиниченко Владимир Викторович

Крестьянское хозяйство Украины в период нэпа

0595U000617

Данилюк Дмитрий Дмитриевич

Развитие исторической наки в Закарпатье (с конца XYIII до середины XX ст.)

0595U000607

Билас Иван Григорьевич

Репрессивно-карательная система в Украине в 1917-1953 годы: общественно-политический и историко-правовой анализ

0595U000389

Григоренко Александр Петрович

Участие молодежи в сельскохозяйственном производстве Украины: Проблемы. Уроки. (1960-1980-е гг.)

0595U000303

Ульяновский Василий Иринархович

Россия в начале Смуты XYIIвека: новая концепция

0595U000277

Тимченко Сергей Михайлович

Этносоциальные процессы в украинской деревне (60-80-е гг. XX ст.)

0595U000264

Табачник Дмитрий владимирович

Феномен тоталитарно-репрессивного общества в Украине /конец 20-х и 50-е годы/: Исторический и энтополитический аспекты

0595U000229

Даниленко Василий Михайлович

Украина в научных и научно-технических связях восточноевропейских стран (1950-80-е годы)

0595U000155

Раковский Леонид Эдуардович

Сахарная промышленность Украины в 60-90-е годы XIX в

0595U000138

Курочкин Александр Владимирович

Украинские новогодние традиции (проблемы реконструкции ритуала и мировоззрения)

0595U000135

Литвин Владимир Михайлович

Политическая арена Украины: действующие лица и исполнители (Общественно-политическое развитие Украины во второй половине 80-х - первой половине 90-х годов)

0595U000123

Пошивайло Александр Николаевич

Этнография украинского гончарства: Левобережная Украина

0595U000122

Мацюк Орест Ярославович

История бумаги в Украине и ее филиграни (Источниковедческое исследование)

0595U000076

Добров Петр Васильевич

Нородное ополчение в годы Великой Отечественной войны