Четайкіна В. В. Семантика та функції релігійної лексики в американському президентському дискурсі

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0419U001723

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

28-11-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.02

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Анотація

Реферована дисертаційна робота присвячена дослідженню функціювання релігійної лексики в американському політичному президентському дискурсі. Аналіз проведено у двох аспектах: діахронічному - на матеріалі інавгураційних промов американських президентів XVIII-ХХІ століть та синхронічному - на матеріалі ритуального, орієнтаційного та агонального жанрів президентського дискурсу у ХХІ столітті. Вживану в досліджуваних промовах релігійну лексику поділено на такі групи: загальну релігійну лексику, біблеїзми та цитати зі Святого Письма. Отримані кількісні дані свідчать про збільшення частки релігійної лексики удвічі у ХХ столітті порівняно з XVIII-ХІХ століттями, а також збереження високої тенденції її вжитку у ХХІ столітті. У роботі проаналізовано функціювання досліджених різновидів релігійної лексики в стратегіях і тактиках, реалізованих у розглядуваних промовах. Можливість використання - в курсах лексикології та стилістики, лінгвокраїнозенаства. Сфера використання - вища школа.

Схожі дисертації