Лазебна Н. В. Лінгвосеміотика англомовного дигітального дискурсу

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100006

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

17-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.02

Запорізький національний університет

Анотація

У дисертації започатковано новий лінгвістичний напрям – дигітальна лінгвістика, центральною ланкою якої є англомовний дигітальний дискурс (АДД), тришаровий когнітивно-комунікативний конструкт у єдності мікро-, мезо- та макрорівнів. У роботі співвіднесено семіотичний базис природної англійської мови (П(А)М) з візуально-графічними засобами, символами, літерно-цифровими командами мов програмування (МП), інтеграція яких у цифровому текстопросторі постає як своєрідний лінгвосеміотичний симбіоз – першооснова й запорука побутування АДД. На основі міждисциплінарного підходу до зіставлення ключових понять семіотики, мов програмування та природної англійської мови описано: перехід від словоформ до леми, конституювання номінативних і дієслівних фраз як конструктів дигітального дискурсу, валентність найбільш використовуваних дієслів, побудову ментальних моделей розробників МП і лінгвальних слотів П(А)М, дієслівне картографування агентивної риторики МП; з’ясовано механізми реалізації категорій модальності й персональності П(А)М і МП, а також адекватності обробки тексту Машиною порівняно з обробкою тексту Людиною. Здійснено аналіз лінгвальної шаблонізації мовлення чатботів і їх текстових компетенцій. На основі логіко-математичного підходу запропоновано квадронімічну інтерпретацію основних параметрів АДД та відповідного текстопростору. У роботі проаналізовано шляхи і способи інтегрального й диференційного використання вербальних і невербальних знакових систем у МП порівняно з П(А)М, обґрунтовано види синхронічних змін у соціокультурному вимірі знаку, описано процеси трансформації знаків під час їх актуалізації в П(А)М і в МП, встановлено спільні та відмінні риси в аранжуванні граматичних, лексико-семантичних і графічних засобів (природної) англійської мови і (штучних) мов програмування в їх проєкції на різні режими комунікації в системі «Людина ↔ Машина».

Файли

Схожі дисертації