Гордієнко О. В. Термінологічна лексикографія у формуванні глобального наукового простору галузі медицини (на матеріалі англомовних медичних словників)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100007

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

18-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.02

Запорізький національний університет

Анотація

Дисертацію присвячено виявленню напряму і перспектив розвитку англомовної медичної термінографії (АМТ) з метою забезпечення ефективної міжнародної комунікації і співробітництва в галузі медицини в умовах формування глобального наукового простору шляхом визначення нелінійної кореляції між динамікою медичного дискурсу, розвитком термінологічного апарату та медичною лексикографією. Розроблено методологію дослідження АМТ як складної адаптивної системи і застосовано міждисціплінарний підхід для емпіричного аналізу. Дослідження охопило медичну лексикографію в цілому і АМТ зокрема за увесь період її існування та включало аналіз 472 англомовних медичних довідників (АМД). Доведено системність термінографії галузі медицини та обґрунтовано тип її системної організації. Проаналізовано розвиток АМТ в контексті світової традиції та складено періодизацію цього процесу. Розроблено принципи типологічної класифікації АМД, які базуються на їх функціональному навантаженні з урахуванням загальних класичних підходів лексикографії. У системі АМТ виокремлено дві групи довідників – фактуальні і словникові, розроблено типологічну класифікацію англомовних словникових довідників, проведено лексикографічний аналіз АМД. Виявлено еволюційну динаміку розвитку АМТ. У загальному кількісному вираженні динаміка демонструє нерівномірну, проте стабільну тенденцію до зростання. За якісною складовою – спрямованість у бік спеціалізації і диджиталізації. Доведено необхідність розробки електронного навчального медичного словника, який відповідає параметрам складної адаптивної системи та наявному професійному запиту, розроблено його концепцію.

Файли

Схожі дисертації