Кириченко В. Г. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100001

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 74.053.01

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація

У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв’язання завдання підготовки майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її розробки. Уточнено сутність ключових понять дослідження: «підготовка майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільських шкіл на засадах українознавства» та «готовність майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільських шкіл на засадах українознавства». Уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, практично-діяльнісний), показники (інтереси, установки, цінності, потреби, знання, здатності, вміння організовувати культурно-дозвіллєву діяльність на засадах українознавства) та рівні готовності майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільських шкіл на засадах українознавства (високий, середній, низький). Здійснено діагностику процесу підготовки майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства. Розроблено модель підготовки майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства, яка охоплює такі блоки: методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи); змістово-процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, технології); оцінно-результативний (критерії та рівні готовності, результат). Обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства (цілеспрямована мотивація майбутніх учителів-філологів до вивчення особливостей організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства; оволодіння майбутніми вчителями-філологами теоретичними знаннями про сутність, зміст культурно-дозвіллєвої діяльності та методику її проведення в сільській школі на засадах українознавства; удосконалення практичних умінь і навичок організації культурно-дозвіллєвої діяльності майбутнього вчителя-філолога, що є необхідним у подальшій педагогічній практиці). Ефективність педагогічних умов доведено результатами формувального етапу експерименту: в експериментальній групі збільшилася кількість студентів із високим рівнем готовності до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства, тоді як у контрольній групі аналогічний показник значно не збільшився.

Файли

Схожі дисертації