Самілик В. І. Фoрмування гoтoвнoстi майбутнiх учителiв бioлoгiї до природоохоронної діяльності в прoцесi прoфесiйнoї пiдгoтoвки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100035

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 56.146.01

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. − Глухів, 2019. У дисертації теоретично обґрунтовано й практично розв’язано актуальне наукове завдання щодо формування гoтoвнoстi майбутнiх учителiв бioлoгiї до природоохоронної діяльності. Проаналізовано стан розробленості проблеми в освітній теорії та практиці та аргументовано роль освіти для сприяння сталому розвитку та розширення можливостей у вирішенні питань захисту довкілля. Уточнено сутність та структуру готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності, визначено критерії, показники, рівні та засоби діагностування її сформованості. Виявлено та теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до природоохоронної діяльності, забезпечення яких впливає на результат професійної підготовки майбутніх учителів біології. Розроблено структурно-функціональну модель та методику формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності. Організовано та проведено експеримент, що підтвердив ефективність виявлених організаційно-педагогічних умов.

Файли

Схожі дисертації